مارس 29, 2020

دامنۀ فتوحات از ولسوالی ها بسوی ولایات امتداد می یابد

فتح ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان بدست پرتوان مجاهدین امارت اسلامی که یکی از مراکز مهم دولت دست نشانده از نظر نظامی بوده، واسلحه جاتی وافری به شمول عراده جات، ماشین های محاربوی، وسایط ذرهی و انواع اسلحه های ثقیل و خفیف مشمول مواد لوژستیکی، غذایی و مهمات غنیمت گردید. مجاهدین را ازین ناحیه تا مدت مدیدی تکافو می بخشد، وفور اشیای نامبرده بالاتر از تصور است زیرا رژیم این مرکز را نقطه تلاقی بین بسیاری مراکز نظامی شمالی قرار داده بود و بسا اکمالات و تجهیز دیگر مراکز ازین محل صورت میگرفت فتح مرکزی با این ساز و برگ نظامی دیگر مراکز نظامی موجود در ساحه دشمن را در وضعیت تدافعی قرار میدهد و چون دیگر مراکز بویژه ولسوالی ها به این پیمانه از استحکامات کافی برخودار نیستند، امکان این امر که در برابر حملات طاغوت شکن مجاهدین مقاومت کنند را بصورت کلی منتغی میسازد.

مجاهدین با استفاده از اسلحه ایکه فتح این مرکز بدست آورده اند و با تجاربی که ازین ناحیه کمایی و کسب نموده اند، بمراتب خوب تر و باکارایی موثرتر وبیشتر از قبل میتوانند فتوحات خود را سرعت بخشند و دامنه فتوحات خود را با برنامه از قبل طرحریزی شده تا مراکز ولایات به پیش میبرند. برنامه نظامی مجاهدین همیشه از الگوی مشخص پیروی میکند و به یک حرکت افقی از قاعده بسوی راس به پیشرفت های خود ادامه میدهند، با این وضاحت که در ابتدا نهادهای دولتی در قریه جات مفلوج و فتح شدند و در قدم بعدی نهادهایی منطقوی وقتی در محلات متذکره و در عوض آن تشکیلات امارت اسلامی بازسازی و استحکام یافتند.

توجه به مراکز ولسوالی ها و فتح به متعلقات آن صورت پذیرفت که روال کنونی فتوحات ازین اصول پیروی میکند چون پالیسی و خط مشی نظامی امارت اسلامی پویا وفعال است، این قطعاً بدین معنی نمیباشد که مراکز ولایات مشمول حملات نظم و جبهه ای در آینده نمیباشد نظر به مقتضی شرایط، حالات جوی، تغیر اوضاع حاکم بر وضعیت نظامی، شرایط تاثیر گذار بر اوضاع کشور بالاثر عنصر داخلی وخارجی مجاهدین عمل ابتکار را از آن خود کرده است و ازین صلاحیت برخوداراند تا تغیر مناسبی در روند عملیات و برنامه های نظامی خویش بوجود آورند و بدون آنکه این روال را ادامه دهند.

یعنی، ابتدا فتح مراکز ولسوالی ها بعد مراکز ایالتی، برخلاف این ممکن است که در بعضی موارد ترکیز فعالیت ها به فتح ولایات معطوف گردد و این بدین معنی خواهد بود که قبل از آنکه توجه فقط در انحصار عملیات در سطح پایینی باشد. ابتدا مراکز ایالتی طی عملیات غافل گیر کننده وبرق آسا با سقوط مواجه گردد. مثال خوب آن ولایت کندز است که تا آستانه کامل سقوط فاصله ای نداشت، دولت با بکارگیری همه امکانات نظامی از سقوط آن جلوگیری کرد گرچه ولایات متعددی نسبت به ولایات کندز ضربه پذیرتر و حضور مجاهدین به مراتب قوی تر در اطراف آن وجود دارند که سرنوشت بعدی آنرا تعین و تثبیت خواهد ساخت.

Related posts