مارس 29, 2020

کامیابی در کنفرانس سام !

یک روز بعد از اختتام کنفرانس ((ریکا)) کنفرانس ((سام)) در کابل با اشتراک نمایندگان ۶۰ کشور تحت عنوان به خود کفایی رسیدن و یا اتکا بخود از طرف نمایندگان ممالک کمک دهنده حول چگونگی کمک ها و طرز مصرف آن برگزار شد.

فاصله زمانی بین این دو کنفرانس بعلتی کم بود که اشتراک کنندگان همان هایی بودند که در کنفرانس اولی حضور بهم رسانده بودند : فضای حاکم بر مجلس کمتر رنگ و بوی مذاکره داشت، بیشتر به سوال های استادان و شیوه جواب دادن شاگردان می ماند.

این مطلب: اکلیل حکیمی ضمن گفتگو با ژورنالیست ها بخوبی روشن ساخت: ‎((جلسه، آزمونی بود که ما در آن کامیاب شدیم)) سوالیکه وارد است، چگونه کامیابی؟

آنها خواهان وضاحت بودند : که کمک های قبلی چگونه به مصرف رسیده است؟ چه تحولی در زندگی مردم بوجود آمده است؟ و از این قبیل سوال ها. آنچه اشرف غنی از آن به عنوان به پیشرفت یاد اور شد، مواردی بسیار غیر ملموس و سطحی میباشد.

مثلاً به جریان انداختن قضیه کابل بانک، اصلاح نهادهای مبارزه با فساد و ازین قبیل موارد آما مسئله حیف و میل پول باد آورده ناشی از کمک ها معضل صرف منوط و مربوط به این دولت نبوده است بلکه ادامه و تداوم اسلاف قبلی شان است که اساس آن مافیایی اقتصادی حاکم آنزمان میباشد، آنچه از رژیم جدید توقع میرفت قلع و قمع چنین ساختارهای مافیایی و از بین وبن کشیدن شبکه های نامشروع قدرت در داخل نظام میباشد.

اگر قضیه کابل بانک واقعاً تحت بررسی باشد پس عاملین اصلی آن یعنی غارت کنندگان درجه یک برادر کرزی و برادر مارشال چرا حتی برای یک روز هم توقف و مورد باز خواست قرار نگرفتند، مافیای زمین هم چنان از ستیج قدرت حرف میزند، غصب ساحه تاریخی شیرپور نمادی است از قلدری و ظلم طبقه قدرتمند و لجام گسیخته، که هنوز سر جایش هست از رژیم کنونی که مولود ناخلف رژیم دست نشانده قبلی میباشد نمی توان توقع داشت تابر خلاف مسیری حرکت کند که رفقای قبلی شان انتخاب نموده اند، چون مشرب شان یکی است باید همان راهی برود که سلف اش رفته است. از شخصیکه در غرب تربیه و در ناز و تنعم زیسته است. این توقع بیجا و احمقانه است که درد و رنج قشر مظلوم و مستضعف را با گوشت و پوست خود احساس کند، آنها از ابتدا در تطبیق نظام کاپی شده از غرب کوشا هستند. نظامی که به مشت قلیل و مستکبر میدان میدهد، تا خون مستضعف کثیری را همچو زالویی بمکند ملت مظلوم ما این بصیرت را کمایی کرده است، تا سره را از ناسره تشخیص دهند.

Related posts