مارس 29, 2020

کارایی شورای عالی صلح زیر ذره بین ناظرین بیطرف

رژیم دست نشانده از تاسیس اش تا امروز بنابر مشوره های اشغالگران صلیبی به اصطلاح شان همکاران بین المللی!! دست به ابتکارات عجیب و غریب زده است. تشکیل صدها نهاد تحت عناوین متنوع اتحادیه ها، موسسات کمک کننده، اداره های مشوره دهنده و بعضاً نهادهای موازی با نهادهای دولتی و علاوتاً توظیف هزارها نفر بحیث مشاور ازین نوع ابتکارات است، رئیس جمهور اسبق صدها مشاور داشت که بعضی از آنها حتی چانس ملاقات حضوری هم با رئیس صاحب نیافته بودند ولی از امتیازات مستشاری برخوردار بودند هدف رژیم ازین تشکیلات عریض وطویل این بود تا آنهایی که به تشکیلات دولتی در مناصب بالا راه نیافته بودند خوش سازد. تشکیل شورای عالی صلح نیز از ینگونه ابتکارات بود آخر اژانس پژواک در تحقیقی که از عملکرد بعمل آورده است، یافته های خود را با مطبوعات شریک ساخته دانش کروخیل مسؤل اژانس به مطبوعات فاش ساخت، شورای طی پنج سال گذشته مبلغ هفت صدو وهشتاد دو ملیون دالر به مصرف رسانده است. موصوف علاوه نموده است که هر عضو شورا بین پنج تا دوازده هزار دالر معاش ماهوار دریافت میدارند. در حالیکه نتیجه کارشان ملموس نبوده است، بیشترین مصارف شان با صحنه سازی های دروغین و جعل و فریب به جیب اعضای شورای میروند.

شخصیکه از جمله دوستانم است، گفتند بسیاری اوقات شبکه های تلویزون صحنه های را نشان میدهد، که گویا چندین طالب مسلح با پروسه صلح پيوستند و از کمک مستفید گشتند دوستم بدون اینکه من پرسیده باشم افزود: مردم آنقدر با این عوامفریبی ها آشنا هستند که هیچکس باور نمی کنند که این نوع صحنه ها صحت داشته باشد. موصوف افزود در کابل و کندهار دلالانی وجود دارند که کسانیکه ریش و عبا و قبایش با طالب بخورند دعوت میکنند تا به دفتر شورای بنام طالب معرفی و وارد معامله شوند، یکمقدار پول به چنین طالبی تقلبی و جعلی و مقداری از قبل تعین شده به دلالان و سهم بیشتری به اعضای این نهاد تعلق میګیرند و یک تکنیک دیګری هم از سوی شورای بکار ګرفته شده است، لیست از اقربای خود ترتیب و تحت عنوان طالب مسلح و به اصطلاح با جریان صلح ملحق شده به دفاتر مربوط شورای معرفی واستحقاق تعین شده را به جیب میزند، مصارف آنها چه در جریان مسافرت ها بخارج و چه در کابل به معیارهای وطنی در مغایرت است مانند معاشات شان مصارفات یومیه آنها از قبیل هزینه اموزشی اطفال شان و مصارفات در عرصه صحی با هیچ معیار جامعه ما مطابقت ندارد. چیزیکه از انظار عامه پنهان مانده است، و منابع تمویل این نهاد است چندین مراجع بدون اینکه اینګونه مراجع بین خود تداخل کاری داشته باشد به این شورای کمک میکنند و این امریست که نهادهای تفتیش و بررسی دولت هم از درک این مطلب عاجز بمانند که دخل و خرج آن از چه قرار است.  

Related posts