سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

مدرسه مهد دین

مدرسه مهد دین

راشد مبارز

از خدا خواهــم همیشه اقتــــــدار مدرسه !
سد اسکنــــدر شود سقف وجــدار مدرسه !

محو ظلمت گر زدلها ممکن است اینجا شود
چشمهـاهم روشن است،ازنور ونار مدرسه !

آن گلیم کهنه اش برتر ز تخت خســـــروی
توتیای چشــــــــم من باشد غبـار مدرسه !

هر تفکر در جهان دارد شعــــار خاص خود
جنگ با شرک وبِدَع باشد شعـــــار مدرسه !

پشت شرق وغرب رابشکست، میزچوبیَش
فخر توحیـــدی ما هم افتخـــــــارمدرسه !

الولاء والبــرا درس عظیــــم الشأن اوست
سنگــــرداغ جهــــــاد هم ابتکـــار مدرسه !

طالبـــــی که قــوت ناتو بزانو شــــــد ازو
فرد کوچک باشــــد از جمـــع کبار مدرسه !

عزت مسلــم گره خورده به عز این مکان
ارزش ما هـــم به قدر اعتبـــــــــار مدرسه !

نعمت توحیــــــــد را داری اگر در سینه ات
کن یقین این نعمت ست ازپشتکار مدرسه !

باغهـای پر ثمر نزدت شود همچون سراب
گر به چینـــی میوه ای ازشاخسار مدرسه !

قابل تحسیــــن بود شاگرد این کانون علم
آفرین صـــــــد بار بر آمـــــــوزگار مدرسه !

صدهزاران عالم برجستـــه محصولش بود
بوحنیفه هــــــــم بود از شاهـــکار مدرسه !

گرچـــه می بارد بروی مدرسه الطاف حق
لیک می گریم چـو بینـــم حال زار مدرسه !

آن شقی بیشرف هرگز نخواهــد یافت راه
آن که بیرون رفت، از خط و مـدار مدرسه !

(راشدا) جنت اگر خواهی به مژگانت بروب
هر صبـاح و هر مســا گرد و غبـــار مدرسه !

Related posts