تازه ترین ها

از دل مبارزه ؛ ستاره دیگری در آسمان ادب جهادی

از دل مبارزه ؛ ستاره دیگری در آسمان ادب جهادی

«از دل مبارزه» مجموعه مقالات نعیم الحق حقانی صاحب است، این کتاب چنانکه از نامش هویدا است در زبان شیرین دری نوشته شده است.

امور چاپ و ترتیب «از دل مبارزه» را اداره تالیف و ترجمه کمیسیون امور فرهنگی امارت اسلامی انجام داده است و در کاغذ سفید به شکل مجلد در ۳۶۷ صفحات، تازه به زیور چاپ آراسته شده است.

«از دل مبارزه» مشتمل بر ده فصل است. مقالات و تبصره های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در مورد دهه دوم اشغال کشور عزیز درین کتاب مرتب شده است.

یادداشت اداره ناشر، سپس دیپاچه کوتاه از محترم نور احمد سعید صاحب و مقدمهء صاحب کتاب نعیم الحق حقانی صاحب در ابتدای «از دل مبارزه» جا داده شده است.

از دل مبارزه کتاب مهم و مفیدی است که با مطالعه اش معلومات و حقائق ناگفتهء دههء دوم اشغال را می توان بخوبی درک نمود.

 «از دل مبارزه» را با کلیک بر اینجا داونلود بکنید و اگر به دیگران هم برسانید اجر عظیمی را برخوردار می شوید .

Related posts