دوشنبه ، 23 سپتامبر ، 2019

اینجا قلب آسیا است

اینجا قلب آسیا است

ذبیح الله بلوچ

اینجا افغانستان است، مهد شیران غرنده و قلب ‌های تپنده،
اینجا افغانستان است، گهوارهء اسلام با بیرقِ سفید فام،
اینجا افغانستان است، سرزمین جهاد و مقاومت، مبارزه و رشادت،
اینجا افغانستان است، قبرستان امپراتوری ‌ها و پرتگاه جمهوری‌ها،

اینجا قلب آسیا است

اینجا افغانستان است، چمنزار سرسبز ایمان و عطر مُشکْ بیزِ قرآن،
اینجا افغانستان است، قتل‌گاه عُلوج و اُفول‌گاه حکومت های پُر عروج،
اینجا افغانستان است، مهد شریعت غرّاء و مجاهدانْ در بأساء و ضرّاء،
اینجا افغانستان است، با قُله های برافراشتهء هندوکش و مجاهدان راسخِ کافر کش،

اینجا قلب آسیا است

اینجا افغانستان است، محل تولید مجاهدان باسِل و زُدایش فرهنگ های باطل،
اینجا افغانستان است، سرزمین گُرز و تبَر و پالایش فرهنگ های ابتَر،
اینجا افغانستان است، خیزش‌ْگاه سربازان و عروج‌گاه جانبازان،
اینجا افغانستان است، قلب متحرک مجاهدین و حامیان دین متین،

اینجا قلب آسیا است

اینجا افغانستان است، پناه‌گاه مستضعفان و کشتارگاه مستکبران،
اینجا افغانستان است، پرتگاه مکّاران انگلیسی و حاملان لواء ابلیسی،
اینجا افغانستان است، سلّاخ خانهء سربازان شوروی و محل تشتّت جماهیر مُنزوی،
اینجا افغانستان است، قبرستان امپراتوریِ بوش، اوباما و ترامپِ باده نوش،

اینجا قلب آسیا است

اینجا افغانستان است، خطّه‌ی بت‌شکن عصر حاضر، میرِ علمدار، عمَر مبارز،
اینجا افغانستان است، قلمرو احمد شاه ابدالی، و شمشیر به دستانْ، از عسکر گرفته تا والی،
اینجا افغانستان است، دیار ملااختر محمد منصور، با جسم کباب شده و قلبی صبور،
اینجا افغانستان است، اقلیم شیخ هبة اللهِ مظفّر، و امارت اسلامی، صاحب کرّ و فر

اینجا قلب آسیا است

Related posts