تازه ترین ها

راز کامیابی مجاهدین

راز کامیابی مجاهدین

پیروزی های جهادی درین اواخر بسیار افزایش یافته است، هر روز مژده های زیادی فتوحات مجاهدین از شمال، جنوب، شرق و غرب کشور شنیده می شود، دشمن در حالی که از نگاه اسباب به مراتب قوی تر از مجاهدین است، اما با همه نیرو و امکانات در برابر مجاهدین سرکوب شده است.

سبب بزرگ پیروزی های مجاهدین نصرت پروردگار است، زیرا اگر نصرت خداوند شامل حال مجاهدین نباشد و به مادیات نگاه شود، دشمن به وسایل و وسایط گوناگون زمینی و هوایی مجهز است و مجاهدین نسبتاً تهیدست هستند و طبعی است که جنگ درمیان شخص مسلح و تهیدست به نفع شخص مسلح تمام می شود.

اما هر آن طرفی را نصرت خالق کائنات شامل حال باشد، لشکرهای مهجز دشمن در برابر آن عاجز می آید.

سبب دیگر کامیابی مجاهدین همکاری مردم است، زیرا چنین پیروزی بزرگ بدون همکاری مردم محض خیال و محال است. نمونه عدم همکاری مردم با اشغالگران و رژیم کابل اینست که آن ها با داشتن سلاح های پیشرفته، پول فراوان و اوج وحشت، تا زمانی که با کاروان بزرگی همراه نباشند و کمک نیروهای هوایی را با خود نداشته باشند، نمی توانند به یک قریه دهاتی بروند.

اما مجاهد با یک تفنگ شب و روز در کوه ها، دشت ها و روستاها گشت و گذار می کند. نه تنها از یک منطقه به منطقه دیگر آزادانه رفت و آمد می کند، بلکه در صورت موجودیت دشمن بر دشمن حمله می کند و خود را هم نگه می دارد. چرا ؟ زیرا مردم همکار و طرفدار مجاهدین هستند.

خداوند متعال به پیامبر محبوب خود – صلی الله علیه وسلم – می فرماید : هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ – خداوند متعال ذات توانای است که قدرت داد ترا ترا به یاری خود و مسلمان ها.

خداوند متعال در طول تاریخ بشریت در زمان های مختلف و به اشکال گوناگون بندگان ضعیف و فرمانبردار خود را کمک کرده است، دشمن قوی را کوبیده است و حتی توسط پرنده ها و پشه ها نیست و نابود کرده است.

بر مجاهدین لازم است که به بندگی خداوند متعال دیگر هم سعی بکنند، اوامر الهی را بجا بیاورند و از نواهی به شدت خودداری بکنند، شریعت را تطبیق، عدالت را تامین، دست ظالم را کوتاه و مظلوم را از ظلم ظالم نجات بدهند.

همچنان مجاهدین باید برای خدمت همه جانبه مردم مجاهد خود آماده باشند، امنیت شان را تامین بکنند، جلو چپاولگران را بگیرند، سهولت های تجارتی را مهیا بکنند، زمینه خوبتر تعلیمات دینی و عصری اطفال شان را مساعد بکنند و تاسیسات عام المنفعه را محافظت بکنند.

Related posts