تازه ترین ها

بغلان : مسئولین معارف در ولسوالی های پلخمری و بغلان مرکزی نشست های تعلیمی دائر نمودند

بغلان : مسئولین معارف در ولسوالی های پلخمری و بغلان مرکزی نشست های تعلیمی دائر نمودند

رئیس و مسئولین تعلیم و تربیه در منطقه دندغوری ولسوالی پلخمری و نوروزک ولسوالی بغلان مرکزی ولایت مذکور با علمای کرام، مهتممان مدارس و مدیران مکاتب نشست نمودند.

مسئولین معارف امارت اسلامی خواهان تطبیق نصاب و طرز العمل امارت اسلامی در مدارس و مکاتب شدند و اشتراک کنندگان را در هر دو نشست به این تشویق نمودند که برای فعالیت و پیشرفت بیشتر تعلیم و تربیه از همه راه های ممکن استفاده بکنند.

همچنان مسئولین معارف نظرات علمای کرام را شنیدند و برای پذیرش و تعمیل آن وعده سپردند.

اشتراک کنندگانِ هر دو نشست از طرز العمل های تعلیم و تربیه استقبال نمودند و افزودند که آن ها به همکاری مسئولین محلی تعلیم و تربیه امارت اسلامی، این نصاب و طرز العمل را تطبیق می نمایند، نیز از آمدن مسئولین تعلیم و تربیه تشکری و اظهار خوشحالی نمودند و برگزاری اینگونه نشست ها را برای عرصه تعلیم و تربیه مفید و مؤثر خواندند.

این نشست ها از طرف صبح با تلاوت قرآن کریم آغاز و چاشت روز با دعای اختتامی به پایان رسید.

 

Related posts