پنجشنبه ، 22 آگوست ، 2019

هدف قرار دادن اهداف ملکی، پالیسی امارت اسلامی نیست

هدف قرار دادن اهداف ملکی، پالیسی امارت اسلامی نیست

در چندین ماه اخیر اشغالگران خارجی و دست نشاندگان اداره کابل عملیات هایشان خلاف اهداف ملکی خصوصا در ساحات تحت کنترول امارت اسلامی را شدت بخشیده اند، که در نتیجه تلفات جانی و مالی سنگینی به هموطنان ملکی وارد گردیده است و بصورت مکرر شفاخانه ها، مساجد و تاسیسات عام المنفعه هدف قرار گرفته اند.

در همین ماه مبارک رمضان بر افراد ملکی تحت کنترول خود در زندان پل چرخی نیز حمله کردند که در نتیجه ۱۵ تن از زندانیان مظلوم به شهادت رسیده و دها تن دیگر زخمی شدند. علاوتا بر این مظالم اکتفا نکرده، بلکه مانع خوراک و آب آشامیدنی و دیگر ضروریات زندگی به زندانیان شدند تا آنها را مجبور سازند که خواسته های نامشروع را بپذیرند.

امارت اسلامی بر تقاص و انتقام گیری باور ندارد، خصوصا هنگامیکه بر خلاف تلفات ملکی و تاسیسات ملکی باشد. مذهب، عقیده و پالیسی رسمی ما به مجاهدین اجازه نمی دهد که به شکل مشابه مردم را در مناطق تحت کنترول دشمن هدف حمله قرار دهد و یا هم با اسیران دشمن برخورد مشابه نماید. برای همگان معلوم است که همه روزه خانه ها، مساجد، مدارس، محابس و حتی کلینیک ها در ساحات تحت کنترول مجاهدین هدف قرار می گیرند، داکتران به شهادت رسانیده می شوند و خانه هایشان تخریب می شوند، عساکر مربوط اداره کابل قریه هایی که مجاهدین شبی را در آنجا گذرانده باشند، به توپ بسته و بمباران می کنند.

اما امارت اسلامی که این سرزمین را کشور خود می داند، و مردم آن را ملت خود، همیشه تلاش می کند که برای تقلیل  سطح تلفات ملکی در کشور تدابیر لازم را روی دست بگیرد و از عملی شدن جریان تدابیر موجوده وقت به وقت بازبینی می کند.

اگر در طول سالیان جهاد معاصر دیده شود، بسیاری از تاکتیک هایی که در نتیجه آن زیان سنگینی به دشمن وارد می گردید اما احتمال تلفات ملکی در آن بود، از سوی مجاهدین استفاده نمی شود، تا از تلفات مردم ملکی جلوگیری شود. خصوصا در نتیجه توصیه ها و هدایات مکرر محترم امیرالمؤمنین شیخ هبـة الله آخندزاده صاحب، حال در هنگام عملیات های نظامی محافظت از زندگی مردم ملکی همیشه به شکل یک اولویت در اذهان مجاهدین است.

به همین شکل در مشخص کردن اهداف و تصمیم گیری نیز روز بروز دقت بیشتری صورت می گیرد، امارت اسلامی همیشه تلاش می نماید که تنها اهدافی را آماج حمله قرار دهد که با اشغالگران و اداره مزدور رابطه مستقیم دارد و از نگاه شرعی دشمن شمرده می شود. تاسیسات عام المنفعه و کارکنان این تاسیسات، مراکز صحی، ادارات تعلیمی و مؤسسات جهانی خیریه بشری همه در لیست کتگوری هایی هستند که امارت اسلامی بر آن اجازه حمله نمی دهد، بلکه برای ارائه خدمات به جامعه با آنها همکاری نیز می کند.

در مجموع، همۀ افراد و مؤسساتی که رابطه سیاسی یا نظامی ندارند و زیانی به جامعه نمی رسانند، در امنیت هستند. اگر فرد یا مؤسسه یی از این گروه استثنا می شود، آن عموماٌ بخاطر دلایل موجه است؛ اما اگر بازهم در این گروه به کسی از سوی مجاهدین ضرر می رسد، افراد یا اداره متضرر شده می تواند شکایات خود را از طریق کمیسیون سمع شکایات و تلفات ملکی، به امارت اسلامی برسانند. کمیسیون مذکور در سال های گذشته دربارۀ صدها مورد اینگونه قضایا تحقیق کرده و آن را حل کرده است.

بنیاد مستقل سمع شکایات تحت چتر امارت اسلامی برای همین منظور گذاشته شده است که اگر ملکی ها از مجاهدین امارت اسلامی و یا عملیات های آنها شکایت دارند، به این کمیسیون مراجعه کنند.

در مورد مؤسسات بین المللی که به شکل بی طرفانه در جامعه فعالیت می کنند و اهداف نادرست ندارند، موقف امارت اسلامی از گذشته این بوده و حال نیز چنین است که تا اندازه توان خود از کارهای مفید آنها حمایت می کند، البته بخاطر جلوگیری از اشتباهات، توقع ما از آنها این است که کارهای خود را به شکل شفاف و با تفاهم با امارت اسلامی به پیش ببرند.

امارت اسلامی بر عکس آمریکایی ها و اداره کابل، در انتخاب اهداف خود از دقت بسیار کار می گیرد و نمی خواهد که بی مورد به کسی ضرر برساند.

پالیسی امارت اسلامی دربارۀ مردم و تاسیسات ملکی همانند گذشته واضح و تغییر ناپذیر است، امارت اسلامی دایم از راهکارهایی استفاده می کند که صیانت ملکی ها را تضمین می کند و از تاسیسات ملکی محافظت می نماید.

Related posts