سه شنبه ، 10 دسامبر ، 2019

رهرو راه خدا در صد فِتن

رهرو راه خدا در صد فِتن

شاعــر : طارق

 

رهـرو راه خــدا در صد فِـتــن
هدیه نموده بهر وصلت جان و تن

شـور عشـق از جان پر معنای او
صـد امیـد روئیـده از صحرای او

ساز وبرگ این مسلمان را ز اوست
صبـر وهمت، پیـر کنعـان را ز اوست

قطـره های خـون او در لالــه زار
صبـح پرنــوری دهد بر شـام تـار

می ســرایند بلــبلان آثــار او
شـیوه ها و طـرزهــای کـار او

آنکه صف از فکـر او در انسجـام
این فضیلت را کجا هر عقل خام؟

عقــل ها وامــانده ی تدبـیر او
فــکرها در حیــرت تفــسیـر او

او ز اسـرار خـدای دیــــن حـق
زین سبب گشتــه فـدای دین حق

در حــذر از باطل و از رنــگ او
تــا نباشــد در کلیــسا زنــگ او

ازفضآء، برگـوش رسد آذان مـا
قـلب معــبد شیفتـهء قـرآن مــا

این چنین منصـور ما،آن دُرّ دین
مـی طـلب عزت بــرای مسـلمـین

عـزتی کز او مســلمان سـر بلـند
در امـان از فتنــه های قیـد و بند

وارهــانید بردگـی، زنجــیر پا
تـا مسـلمان هیچ نبــاشد در بلاء

سوخت و خاکسـتر برای این هدف
تا بدســت آرد هـمان دُرّ صـدف

تشنه کام ، سیراب شد آخـر چـه زود
او که موت را با شــهادت می زدود

آخرش در این هـدف کامــیاب شد
“طارقا” پنهـان ز ما آفــتاب شد

مطالب مرتبط