پنجشنبه ، 22 آگوست ، 2019

نشست مسکو، کامیابی دیگر سیاسی

نشست مسکو، کامیابی دیگر سیاسی

سخن روز :

هیئت بلند رتبه امارت اسلامی به قیادت معاون سیاسی امارت اسلامی محترم ملا برادر آخند به دعوت رسمی کشور روسیه، در مسکو پایتخت آن کشور دران نشس%D

Related posts