تازه ترین ها

اعلامیه کمیسیون امورزندانیان در مورد آزادی عده یی از محبوسین ازبندی خانه های اداره کابل

اعلامیه کمیسیون امورزندانیان در مورد آزادی عده یی از محبوسین ازبندی خانه های اداره کابل

مسئولین اداره کابل اعلان کرده بودند که ۸۸۷ تن زندانیان را به مناسبت عید گذشته از زندان های خود رها می کنند.
این پروسه روز گذشته در بعضی ولایات کشور و از زندان پلچرخی و بگرام آغاز شد.
به اساس معلومات، در لیست ۸۸۷ نفری تنها ۲۶۱ تن زندانیانِ وابسته به امارت اسلامی شامل بودند.
دیگران زندانیانی هستند که از سوی امریکایی ها و اداره کابل در اوقات مختلف به اساس معلومات نا درست گرفتار شده بودند و در قضایای جنگی دخیل نبودند.
زندانی شدن این زندانیان، تعیین مدت حبس برای آن ها و دور نگه داشتن آنان از خانواده ها و جامعه شان ظلمی بود که باید به پایان می رسید. زیرا آزادی حق اساسی آن ها بود و این حق آن ها از سوی امریکایی های اشغالگر و اداره کابل سلب شده بود.
این که به زندانیان دوباره حق آزادی داده شد، گام خوبی است. ما امیدوار هستیم تمام آن زندانیان مظلوم که به اساس معلومات نادرست و راپورهای غلط استخباراتی و یا هم به اساس خصومت های منطقوی گرفتار شده اند و از سال های متمادی در زندان ها افتیده اند، نیز رها شوند.
امارت اسلامی با زندانیان دشمن همواره تعامل خوب داشته، حتی اسرای جنگی را رها نموده که با اسلحه در خطوط جنگ دستگیر شده اند.
بناءً کمیسیون امورزندانیان امارت اسلامی آزادی زندانیان را گام مثبت می خواند و خواهان دوام این پروسه است.

کمیسیون امور تنظیم و رهایی زندانیان امارت اسلامی
۸/۱۰/۱۴۴۰هـ ق
۲۱/۳/۱۳۹۸هـ ش ــ ۲۰۱۹/۶/۱۱م

Related posts