چهار شنبه ، 23 اکتبر ، 2019

آزادی زندانیان گام ستودنی است

آزادی زندانیان گام ستودنی است

رسانه های کابل خبر داده اند که به شمول پلچرخی از زندان های مختلف کشور از میان ده ها هزار زندانی، حدود چهار صد زندانی در روزهای نزدیک آزاد شده اند.

آزادی تنها چند صد نفر از میان هزاران زندانیان، اگر چه گام کوچکی است، اما باز هم ستودنی است، اعم ازینکه به فرمان خارجی ها انجام یافته باشد و یا به خواست مقامات اداره کابل. خانواده های زیادی افغان ها خوشحال شدند که پس از سال ها شاهد یک گام بشر دوستانه هستند.

امید است که خارجی ها و همکاران داخلی شان ازین بیشتر این واقعیت را درک بکنند که بجای وحشت، شکنجه، تعذیب، کشتار، اسارت و دیگر اعمال غیر انسانی، اینگونه گام های بشر دوستانه به خیر آن هاست.

کاش آن ها درک بکنند که همه راه های تعذیب و شکنجه را آزموده اند، اما هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند و نه هم در آینده بدست آورده می توانند. تنها نرمی و خیرخواهی بشری می تواند که در راستای کاهش خشونت کمک بکند.

متاسفانه، اشغالگران خارجی و همکاران داخلی شان در این دو دهه هیچگونه تلاشی نکرده اند تا ادعای بشر دوستی شان را در عمل ثابت بکنند، وحشت ها و رفتار ضد انسانی را که آن ها به نام طالب در برابر مردم مسلمان افغانستان و دیگران انجام داده اند، تاریخ هیچگاه از حافظه خود حذف نمی تواند.

زندانیان بارها در محبس های افغانستان دچار مظالم و جنایات شده اند. بارها به فیر، وحشت و تعذیب مقامات کشته شده اند، سال های متمادی بدون محاکمه در زندان ها افتیده اند و در داخل زندان ها از هر گونه حقوق اساسی بشری بی بهره بوده اند، به امراض لاعلاج مبتلا شده اند و به سبب عدم دستری به امکانات طبی جان باخته اند، توسط سگ ها ترسانده شده و عقب موترها زنده بسته شده اند و دیگر انواع مظالم و شکنجه هایست که در محابس افغانستان بدست خارجی و ها و مزدوران داخلی شان انجام یافته است.

اما بر عکس، امارت اسلامی با اسیران جانب مقابل نه تنها برخورد غیر اسلامی و غیر انسانی نکرده، بلکه اسیران جنگی را همواره آبرومندانه آزاد ساخته و به اقارب و عزیزان شان سپرده است.

ای کاش ! دشمن نیز از خط مشی اسلامی و انسانی امارت اسلامی پیروی بکند، زیرا این نه تنها مسئولیت اسلامی و بشری است بلکه برای کاهش دادن مشکلات بیش تر از چیز مؤثر واقع شده می تواند.

امید است که هزاران زندانیان بی گناه دیگر که به اتهام دین پروری و آزادی خواهی هنوز هم در زندان ها تحت شکنجه و تعذیب قرار دارند، همانند این چند صد تن آزاد شده گان با خانواده ها، پدر و مادر، اولاد و اقارب شان یکجا شوند. آمین

Related posts