پنجشنبه ، 22 آگوست ، 2019

قندز: دراثر اصابت مرمی دشمن بریک دوکان در چهار دره ، پای ۲ تن ملکی قطع گردید

قندز: دراثر اصابت مرمی دشمن بریک دوکان در چهار دره ، پای ۲ تن ملکی قطع گردید

براساس خبر، دراثر اصابت مرمی دشمن در بریک دوکان در قریه صوفی خان ولسوالی چهار دره ولایت قندز، پای ۲ تن ملکی قطع گردید.

این رویداد دیروز انجام یافت که دراثران دوکان نیز تخریب گردید و۲ تن ملکی که در یک دوکان نشسته بودند، مورد اصابت قرارگرفتند وپای های هردو آنان قطع گردید.

Related posts