سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

لوگر : سنگ بنیاد یک مکتب در ولسوالی خوشی گذاشته شد

لوگر : سنگ بنیاد یک مکتب در ولسوالی خوشی گذاشته شد

مردم ملکی در ولسوالی خوشی ولایت لوگر به مساعی مسئولین تعلیم و تربیه امارت اسلامی دو جریب زمین برای ساختمان مکتب دادند.

مردم ملکی و متنفذین قومی منطقه کنداب کاریز ولسوالی خوشی به گونه مشترک دو جریب زمین برای ساختمان مکتب کمک نمودند. کار اعمار مکتب به زودی آغاز خواهد شد.

درین مورد جلسه ای در منطقه مذکور برگزار شد که به شمول مسئولین تعلیم و تربیه، علمای کرام، بزرگان قومی و مردم منطقه دران شرکت نمودند.

در آغاز جلسه، مسئول تعلیم و تربیه ولسوالی خوشی صحبت نمود و اهمیت تعلیم و تربیه در جامعه اسلامی را بیان نمود. او در سخنان خود گفت :

«در جامعه که گراف تعلیم و تربیه اسلامی بالا باشد، معیار زندگی آن جامعه خوب می باشد و مردم آن جامعه در فضای امن، آزاد و مستقل زندگی می کنند. نیز از افکار استعماری بیگانگان مصئون می باشند و هیچگاه تحت تاثیر افکار و باورهای باطله قرار نمی گیرند. زیرا طبقه دانشمند جامعه ارزش زندگی آزاد و مستقل را می دانند و مطابق مقام و مرتبت انسانی خود زندگی می کنند و از شیوع افکار بیگانه در جامعه جلوگیری می کنند».

در جریان جلسه، متنفذین قومی منطقه نیز صحبت نمودند و به جدیت تعهد نمودند که در عرصه تعلیم و تربیه از هیچگونه همکاری دریغ نمی ورزند و مراکز تعلیمی خود را طبق لوائح و اصول کمیسیون تعلیم و تربیه عیار می سازند.

Related posts