شنبه ، 7 دسامبر ، 2019

زابل : ۲۸ پوسته در شهر قلات و ۱۳ پوسته در شاه جوی فتح گردیده است

زابل : ۲۸ پوسته در شهر قلات و ۱۳ پوسته در شاه جوی فتح گردیده است

در جریان عملیات ” الـفــتــح ” در طول چند روز گذشته در شهر قلات مرکز این ولایت ۲۸ پوسته و در ولسوالی شاه جوی ۱۳ پوسته فتح گردیده و یا دشمن از آنها فرار کرده است .

با فتح پوسته ها و مراکز مذکور، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده و زیان سنگین به دشمن وارد شده است و همچنین مقدار قابل توجهی سلاح و مهمات از دشمن به دست مجاهدین افتاده است.

قرارگاه ها و پوسته هایی که در شهر قلات فتح گردیده و یا دشمن از آنها فرار کرده است به شرح ذیل است :

۱: – پوستۀ تاجو نیکه در مربوطات بازار

۲: – پوستۀ باباگک
۳ :- قرارگاه منطقۀ اسیر باوری بر سرک میزان

۴ : – پوستۀ قریه قلعه بر سرک میزان
۵ : – پوستۀ بازار به نام پان

۶ : – پوستۀ منطقۀ گاگری بر سرک میزان
۷ : – پوستۀ لوتی بر سرک عمومی طرف قندهار
۸ : – پوستۀ چینی کاکران
۹ : – پوستۀ وله کاکران
۱۰ :  – پوستۀ قریه ظافرخیل

۱۱ : – پوستۀ قریه سیدجان
۱۲ :- پوستۀ چاریک اسپین غبرگه
۱۳ :- پوستۀ هوتل اسپین غبرگه
۱۴ : – پوستۀ کوبی اسپین غبرگه
۱۵ : پوستۀ چاچا در قریه مغلیزو

۱۶ : پوستۀ میان قریه مغلیزو
۱۷ : – پوستۀ دشت مغلیزو
۱۸ : – پوستۀ گژی
۱۹ : – قرارگاه پل آمد
۲۰ : – پوستۀ ادۀ باکورزوی علیا

۲۱ : – پوستۀ آنتن باکورزوی علیا

۲۲ : – پوستۀ اول قریه خارجوی

۲۳ : – پوستۀ آخر قریه خارجوی

۲۴ : پوستۀ قریه موسی خیل

۲۵ : پوستۀ نورک نو

۲۶ : – پوستۀ نورک کهنه

۲۷ : – پوستۀ بالشت بر سرک سیوری

۲۸ : – پوستۀ خادو بر سرک عمومی طرف قندهار

پوسته های فتح شده و تخلیه شدۀ دشمن در ولسوالی شاه جوی نیز به شرح ذیل است :

۱ : – پوستۀ زیارت

۲ : – پوستۀ قبرستان

۳ : – پوستۀ سرتی یوسف

۴ : – پوستۀ خانۀ شاه باران
۵ : – پوستۀ شاروالی قدیم

۶ : پوستۀ زنجیر

۷ : – پوستۀ اروزگانیان

۸ : – پوستۀ پشیان

۹ : پوستۀ قریه لعلی

۱۰ : – پوستۀ سیاه بندی

۱۱ : – دو پوستۀ قریه سیدان

۱۲ : – پوستۀ قریه باره خیل

۱۳ : – پوستۀ ملاناصر قلعه

۲۰۱۹/۷/۱۵

مطالب مرتبط