شنبه ، 7 دسامبر ، 2019

لوگر: عساکرمشترک دشمن در چرخ، بالای منازل مردم عامه چاپه اندختند

لوگر: عساکرمشترک دشمن در چرخ، بالای منازل مردم عامه چاپه اندختند

براساس خبر، عساکر اشغالگر امریکایی با قاتلان اجرتی داخلی، بالای منازل مردم عامه درمنطقه ترین منگل های دشت  ولسوالی چرخ ولایت لوگر وحشیانه چاپه انداختند.

این وحشت حوالی دیشب صورت گرفت که درجریان آن دروازه های مردم را با بم ها شکستند وزیر نام تلاشی دارایی ها واجناس قیمتی مردم را به یغما بردند. و۲ موتر سایکل مردم را به آتش کشیدند و در پایان ۴ تن از باشنده گان محل که همه افراد ملکی بودند، باخود بردند.

مطالب مرتبط