پنجشنبه ، 19 سپتامبر ، 2019

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به فایده همه است

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به فایده همه است

تبصره هفته :

جنگ نیروهای امریکایی در افغانستان به هژده سال رسیده است. این طولانی ترین جنگ در تاریخ امریکا است. درین جنگ چنانکه مردم افغانستان با تلفات بی شماری مواجه شده اند، جهت امریکایی نیز تلفات سنگین جانی و مالی دیده است. جنگ افغان و امریکا از روزی آغاز شد که نیروهای امریکایی بر افغانستان هجوم آوردند. یعنی علت و عامل جنگ در افغانستان حضور نیروهای امریکایی است و اگر خواهان پایان این جنگ هستیم باید نیروهای امریکایی از افغانستان بروند.

همین اکنون مذاکرات میان نماینده گان امارت اسلامی و امریکا در رابطه به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان جریان دارد. افغان ها و بیشتر مردم و سیاستمداران امریکایی به این مذاکرات خوشبین هستند. ایشان باور دارند که جنگ کنونی با بیرون شدن نیروهای امریکایی پایان می یابد.

اما همزمان با این امیدواری های بزرگ، بعضی ها هنوز هم در تلاش تداوم جنگ هستند. به طور نمونه ؛ بعضی چهره های جنگخواه همچون لیندسی گراهام، عضو مجلس سنای امریکا و یا آنعده سیاستمداران بی ریشه افغانی که حیات سیاسی خود را محصول اشغال خارجی می دانند، با برگشت نیروهای امریکایی مخالفت می کنند.

مخالفین خروج نیروهای امریکایی که بر دوام جنگ اصرار دارند، هیچگونه دلیل اخلاقی و قانونی برای مدعای خود ندارند. ایشان تنها در فکر منافع شخصی شان هستند و اینگونه مردم در جامعه اشخاص خودخواه و مغرض خوانده می شوند. ایشان مصالح عامه را قربانی منافع شخصی شان می سازند و ملت ها را به جنگ ها و امواج بی قراری و اضطراب سوق می دهند.

امارت اسلامی افغانستان به این باور است که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در ضرر هیچ جهتی نیست، بلکه در فایده و مصلحت تمام جهت ها است. سیاستمداران خودغرض و جنگخواه باید مصالح عامه را مد نظر بگیرند و خود را از حال کسانی باخبر بسازند که قربانیان مستقیم جنگ هستند.

آنانی که بر تداوم اشغال امریکایی در افغانستان تاکید می ورزند، باید جریان هژده سال گذشته را به دقت مطالعه کنند. دیگر اینکه خوشبینی ها و امیدواری های عموم مردم به مذاکرات جاری و خروج نیروهای امریکایی را نیز ارج بگذارند. اگر عموم مردم به این پروسه باور خوب دارند واضح است که خیر خود را درین پروسه می بینند. سیاستمدارانی که با این پروسه مخالفت نشان می دهند با امیدهای مردم و شعور اجتماعی در تصادم واقع هستند.

Related posts