سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

امتحانات سه ماه از تمام مدارس دینی کشور تحت کنترول کامل کمیسیون معارف اخذ گردید/ تصویری

امتحانات سه ماه از تمام مدارس دینی کشور تحت کنترول کامل کمیسیون معارف اخذ گردید/ تصویری

 

 

امتحانات سه ماه از تمام مدارس دینی کشور تحت کنترول کامل کمیسیون معارف اخذ گردید.

این امتحانات سه ماه سال تعلیمی ۱۴۴۱ هـ ق بروز شنبه ۲۲ محرم الحرام مصادف با ۳۰ سنبله آغاز گردید و تا روز پنج شنبه ادامه داشت.

براساس راپور بخش مطبوعاتی کمیسیون تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی، این کمیسیون چند هفته پیش از طریق یک مکتوب خاص به تمام منسوبین خود هدایت داده بود که به همه مدارس دینی در تمام مدارس ولایات مربوط حوزه های شمال شرق و جنوب غرب کشور و همچنین در کمپ های مهاجرین اطلاع دهد که مسئولین مدارس در تاریخ مشخصه از طالب العمان امتحان تحریر اخذ نمایند.

بر این اساس پرچه های سوالیه از سویه استادان تهیه گردید که مسئولین محلی کمیسیون تعلیم و تربیه به شکل منظم از آن نظارت می کردند.

کمیسیون مذکور تلاش می نماید تا مدارس دینی را بیشتر منسجم نموده و طبق اصول و مقررات خاص کمیسیون مذکور به پیش برود. کمیسیون معارف امارت اسلامی به شکل منظم و در یک وقت معین آزمون ها را ترتیب نمود و برای شروع و پایان امور درسی و تدریسی اصول وضع نموده است.

قابل یادآوری است که در چوکات تعلیم و تربیه در سال تعلیمی مدارس دینی سه امتحان (امتحان سه ماه، شش ماه و سالانه) اخذ می گردد که امتحانات سه ماه و شش ماه در مدارس از سوی استادان گرفته می شود و امتحان سالان از سوی کمیسیون معارف به شکل مشترک در سطح کشور اخذ می گردد.

 

Related posts