سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

پیام و دلالت های تحریم انتخابات از سوی ملت

پیام و دلالت های تحریم انتخابات از سوی ملت

تبصره هفته:

به روز شنبه ۲۸ سبتمبر در حالی پروسۀ انتخابات ریاست جمهوری از سوی رژیم مزدور در افغانستان انجام شد که از چندین ماه برای آن تبلیغات و ترتیبات فراوان صورت گرفته بود. این انتخابات تنها در مناطق شهری کشور که تحت کنترول رژیم اجیر بود انجام شد. هشتاد فیصد خاک افغانستان که اطراف شهرها و مناطق قریه ها را تشکیل می دهد و اکثریت نفوس در آن ساکن هستند، انتخابات در آن صورت نگرفت، زیرا تمام این مناطق تحت حاکمیت مجاهدین امارت اسلامی قرار دارد.

در بیست فیصد مناطق باقی مانده نیز صدها مراکز در نتیجۀ موانع مختلف مسدود باقی ماند. نقصانات لوژیستکی، مشکلات تخنیکی، پیچیدگی پروسه و ناآگاهی کارکنان از جمله مشکلاتی بود که این پروسه را با موانع جدی مواجه کرد. اما عاملی که جعلیت و عدم اعتبار این پروسه را آشکار کرد، مقاطعۀ سرتاسری ملت و انکار از شمولیت در این پروسه بود.

رسانه ها، خبرنگاران و سازمان های ناظر انتخابات بر این گفته متفق اند که این انتخابات، بی اعتبارترین انتخابات افغانستان در هژده سال گذشته بود و از لحاظ کمترین میزان مشارکت بی مثال نیز بود. در تصاویر و ویدیوهای نشر شده، مشاهده می شود که در روز انتخابات اکثریت مراکز رای دهی خالی بود. در تعدادی از مراکز که مردم دیده می شوند، آن ها نمایندگان کاندیدها و ناظران انتخاباتی هستند که در نتیجۀ کمبود آرای بی سابقه، متصدیان دیموکراسی تحمیل شده مجبور شدند تا بخاطر نگهداشت حیثیت خود، صندوق ها را از آرای جعلی و تقلبی پُر کنند.

مقاطعۀ ملت افغان با پروسۀ دروغین انتخابات، سیلی محکمی بر جبین همۀ آن جهت هایی است که می خواهند به وسیلۀ زَر، زُور و تزویر نسخه های نادرست خود را تطبیق و پروسه های اشغالگرانه را بر ملت مؤمن ما بقبولانند. این مقاطعۀ سرتاسری ملت، پیام آشکار به اشغالگران دارد که آنها با یک ملت بیدار، با درایت و با عزم روبرو هستند. ملتی که تنها تابع اصول و معیارهای خود است و هیچکس نمی تواند برای حصول مقاصد آنها را به بازی بگیرد.

تحریم سرتاسری مردم با انتخابات برای مزدوران نیز آشکار نمود که ملت از اعمال اجیرانۀ آنها بیزار است و چنین پروسه یی را به رسمیت نمی شناسد که زمینۀ تداوم اشغال را مهیا می کند. ملت باورمند است که انتخابات تحت سایۀ اشغال، هیچ معنی ندارد. زیرا بازهم فیصلۀ نهایی از سوی کسانی خواهد شد که مصارف انتخابات را می پردازند و در مقابل نیز فیصلۀ نهایی را حق خود می دانند.

امارت اسلامی افغانستان همانگونه که با صدور اعلامیه یی از ملت مؤمن و متعهد خود تشکری نمود، به شعور سیاسی شامخ ملت خود می بالد و آن را نشانۀ محتوم شکست اشغالگران و غداران داخلی می داند. همچنین به جانب اشغالگر اعلام می دارد که دیگر در مقابل این ملت از تلاش های فریبنده دست بردارد، همانطورکه همۀ تلاش های هژده سال گذشتۀ شما بدون کدام دستاوری برایتان، به باد رفت. در آینده نیز انتظار کدام دستاوری نداشته باشید.

Related posts