سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

نگه داری مجاهدین از حملات درون و چاپه ها

نگه داری مجاهدین از حملات درون و چاپه ها

جنرال صفی الله هوتک – ترجمه : حبیبی سمنگانی

امریکایی ها مجاهدین را در ساحات دور افتاده از دو راه تعقیب می کنند و به شهادت می رسانند  :

اول : توسط جواسیس – دوم : توسط ابزار و آلات کشفی

جواسیس  :

نشانی بزرگ شناخت جواسیس بنا بر معلومات ما اینست که جواسیس در بین خانه، قریه، منطقه، رفقا، قوم و ملت عموما آنانی می باشند که از همه بدکار و سیه کار می باشند. جواسیس عموما کسانی می باشند که احکام شرعی را نقض می کنند، اعمال منکر انجام می دهند، حرام می خورند، دزدی می کنند و به فسق، فجور و فحشا معتاد هستند و یا هم با چنین مردم صحبت و همنشینی دارند. حتی اگر میان چنین مردم جواسیس هم نباشند باید مجاهدین خود را از ایشان دور نگه دارند. زیرا صحبت بدان حتما اثرات بدی دارد.

صحبت صالح ترا صالح کند – صحبت طالح ترا طالح کند

مجاهدین باید وسایط خود را در چنان جایی ایستاده نکنند و یا اسلحه و البسه خود را در جایی نگذارند که هر گونه مردم به آنجا رسیدگی داشته باشند. نیز در مجموع باید حرکات و سکنات چنین مردم مورد مراقبت قرار بگیرد.

ابزار و آلات جاسوسی/کشفی :

مثلا : ۱ – موبایل های خاص، ۲ – نگین، ۳ – فلز، ۴ – قلم، ۵ – لیزر، ۶ – کامره مخفی، ۷ – کامره های ساده عکس برداری و ۸ – موبایل های کامره دار.

  • اول – موبایل های خاص :

این موبایل های است که نزد جاسوس می باشد و آن جاسوس را امریکایی ها از کمپاین خود مستقیما نظارت می کنند.

هرگاه این جاسوس رخ کامره خود را به طرف شما بکند، امریکایی ها توسط بالون و یا طیارات کشفی شما را عکس و ویدیو می گیرند و ثبت می کنند. این موبایل در دست جاسوس می باشد و یا در جیب پیش روی خود به گونه می گذارد که کامره اش بیرون را نظارت بتواند.

  • دوم – نگین (مهره) :

این از نگین های کلاه خوردتر و در یک نوع خریطه پلاستیکی بند می باشد، تا وقتیکه در خریطه باشد کار نمی کند، هرگاه از خریطه کشیده شود از خود سریش دارد و به هر چیزی که گذاشته شود آن را محکم می گیرد، و تقریبا در ظرف ده دقیقه الی نیم ساعت طیاره کشفی و درون خود را به آن ساحه می رساند و هدف تعیین شده را از بین می برد.

  • سوم – فلز :

این فلزها به اندازه نوک ناخن انسان می باشد و به مانند نگین استعمال می شود.

  • چهارم – قلم :

این قلم ها مانند قلم های عادی می باشد، البته ؛ ظاهرا رنگ های مختلفی دارد. اما فرق آن تنها در خط کشیدن است. با این قلم ها هرگاه بر موتر، موترسایکل، انسان، اسلحه، کفش، لباس و یا مرکز مجاهدین خط کشیده شود، به چشم انسان چنان معلوم می شود مثلیکه در میان سیم های زیادی لین برق، یک پارچه ای از سیم دران جا چسپیده باشد، اما برای دوربین شب بین و درون بسیار روشن معلوم می شود.

این سه چیز – یعنی نگین، فلز و خط – را جاسوس ها عموما زمانی که مجاهدین مشغول پهره باشند و یا از حفاظت خود غافل شوند بکار می برند، مثلا مجاهدین مشغول نماز خواندن، نان خوردن، چای نوشیدن و یا محو خواب باشند و یا زمانی که مردم بسیار اخلاص نشان می دهند یکی یا دو جاسوس بر مجاهدین پهره می دهند و جاسوس استخدام شده دیگر با استفاده از فرصت ازان نگین، فلز و یا خط استفاده می کند. جاسوس اولا کوشش می کند ابزار مذکور را به تانکی تیل موتر یا موترسایکل سریش بکند و اگر آنجا نتوانست پس در نزدیکی ماشین و یا نمبر پلیت بکار می برد، تا آن وسائط زود آتش بگیرند و یا نمبر پلیت به طیاره معلوم شود.

  • پنجم – لیزر :

لیزر بر دو قسم است. قسم اول لیزر ساده و عادی است، که جاسوس از طرف شب برای چاپه و یا حمله درون بر هدف خود می اندازد، تا هدف مطلوب را به آسانی هدف قرار بدهد. این لیزر به چشم معلوم نمی شود اما جاسوس توسط دوربین شب بین  بکار می برد. مجاهدین نیز توسط این دوربین دیده می توانند. (مجاهدین باید در اثنای چاپه های شبانه از حرکت جداً خودداری نمایند).

قسم دوم لیزر آنست که در روز بکار برده می شود، مانند قلم از او کار گرفته می شود، اما از دور.

  • ششم – کامره مخفی

کامره مخفی بر دو قسم است. قسم اول ساده و تقریبا به اندازه قوطی متوسط نسوار اما دو برابر آن بلند می باشد، یک باتری خورد قلمی می خورد، که با دور کردن آن فورا از کار می ماند، عموما رنگ خاکستری یونیفورم نظامیان امریکایی را دارد، در سرش یک آنتن می باشد که تقریبا ۵ سانتی بلند می باشد و تنها همین آنتن این کامره از زمین بیرون می باشد. خود کامره زیر خاک پنهان می باشد، اما با کامره بالون که بر سر کمپاین ایستاده است وصل می باشد و بالون توسط این آله آن ساحه و حرکات مشکوک را به آسانی عکسبرداری و ویدیو می کند.

قسم دوم کامره مخفی بسیار حساس و عینا به نقشه چشم می باشد، این کامره به گونه ای گذاشته می شود که به مقدار یک دست زمین نرم کرده می شود و این کامره در داخل آن گذاشته می شود، هرگاه کسی نباشد این کامرده ازان خاک نرم بیرون می شود و تمام صحنه های این ساحه را به بالون و یا طیاره کشفی خوب روشن نشان می دهد، اما هرگاه کسی به اندازه ای به او نزدیک آید که احتمال دیدن وجود داشته باشد، کامرده دوباره توسط همان بالون و یا طیاره کشفی مانند تُشله زیر خاک داخل و گم می شود.

  • هفتم : کامره عکاسی

جاسوس با این کامره موتر، موترسایکل و یا اگر بتواند خود مجاهدین را عکس می گیرد  واحتمال زیادی است که آن عکس به گونه اتوماتیک به امریکایی ها می رسد. شاید هدف ازین کار این باشد که بیشتر جواسیس مردم فقیر و ناخوان هستند و نمی توانند موتر یا موترسایکل را (از نگاه نوعیت، نمبر پلیت، مودل، رنگ، در کشوری که ساخته شده و….) کاملا تشخیص بدهند. اما این همه مشخصات توسط عکس به گونه مستند در اختیار امریکایی ها قرار می گیرد. یا همچنان قیافه، قد، لباس و کفش شخص مطلوب به گونه کامل از طریق تصویر نزد آن ها ثبت می شود و این نسبت به تشریح آن جاسوس ها، آسان تر و مفیدتر می باشد.

  • هشتم : موبایل های عادی کامره دار

جاسوس ازین هم مانند کامره استفاده می کند و از میان نشانی های بسیار، سه نشانی خاصی دارد.

اول : پروگرامی که با دست زدن به قلف سکرین فورا عکس می گیرد و به گالری مخفی انتقال می دهد، درین موبایل عیار می باشد. دوم : داشتن گالری مخفی در موبایل، که تنها با کودهای خاص باز می شود. سوم : صحنه های آن مجاهدین، وسایط و اهدافی که از بین برده شده و یا جاهای را که امریکایی های ها در جریان چاپه تلاشی کرده اند، دران ثبت می باشد.

در اثنای خطر حملات درون  :

هرگاه شما در ساحه ای باشید و یا با آمدن شما دران جا درون و طیاره های کشفی هم برسد و یا از پیش موجود باشد اما با آمدن شما پایین بیاید، بدانید که درین ساحه یکی از شما کشف شده است.

خصوصا وقتیکه طیاره بزبزک بیاید، تقریبا بین ده دقیقه الی نیم ساعت حمله درون می کند و یا چاپه می زند.

شما در قدم اول کوشش بکنید که موتر و موترسایکل خود را از خود دور کنید و در یکجای مصئون در فاصله زیادی از یکدیگر و گوشه از خانه ها و راه های عمومی بنشینید. این دو فایده دارد.

  • اول : اگر اراده حمله داشتید، آن ها (طیارات و پیاده ها) خانه ها و راه های عمومی را مراقبت می کنند و توجه شان به زیاد نمی باشد. هرگاه فرصت خوبی یافتید کار خود را انجام بدهید.
  • دوم  : اگر اراده حمله نداشتید، خود را به گونه ای در چادر بپیچانید که هیچ اندام تان بیرون نماند و از هر گونه حرکت خودداری نمائید. اسلحه تان باید در چادر پنهان، اما رو بروی دشمن و آماده حمله باشد، تا اگر افشا شدید باید حمله اول از طرف شما باشد.

نوت :

این همه وسائل کفار، پس از احتیاط کامل شما هیچ اهمیتی در برابر نصرت پروردگار ندارد، صبح و شام دعای ذیل را سه بار بخوانید و اگر با مشکلی مواجه می شدید بسیار ورد نمائید، خداوند متعال شما را حفاظت می کند، این دعا چنانکه در احادیث آمده بسیار مجرب است :

بِسمِ اللهِ الَّذی لایَضُرُّ مَعَ اِسمِهِ شَیئیٌ فِی الاَرضِ وَ لا فِی السَّماءِ وَ هُوَ السَّمیعُ العَلیم .

Related posts