سه شنبه ، 10 دسامبر ، 2019

مسلمانم، مسلمانم مسلمان

مسلمانم، مسلمانم مسلمان

محمد داود مهاجر

(به مناسبت ۱۸ سالگی مقاومت افغان ها در برابر اشغال کنونی)

مسلمانـم مسلمانـم مسلمان
به غیرت کرده خو، فرزند افغان

چراغ ظلم ظالم کرده خاموش
به هـر دَور و زمانی مـرد افغان

به تـاریـخ جــهان افغــان نبـازید
اگر داری خــبر از جنگ افــغان

ندارد مرد و زن فرقی به سنگر
هـنر بِنـْموده غیـرتمـندِ افـــغان

هزاران گر دهد غلتیده در خون
نشـاید لـکّه ایی بـر نـنگ افــغان

مـیان شـعلـه هـا و دودِ بـمـبـار
نـمی بـینـی بـجز لبـخند افــغان

هرآنـکس کو ندارد چشم بیدار
بـه ناگـه زیر پـا و چنـگ افــغان

جـهنـم می‌ شود از بـهر ايــشان
به هر سو ریگزار و سنگ افغان

خداوند را پسند غیرت ضمیران
ز غیرت شعلـه‌ور فـرزند افــغان

اگر دشمن به فقرش چشم دوزد
نیـامـیزد بـه آبـش قـنـد افــغان

رسـانـا ای مـهاجـر تُـو به دشمن
صـدای غُـرّشِ هـر فـرد افـــغان

۷ صفر ۱۴۴۱ هق

مطالب مرتبط