سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

لوگر: قومندان کندک ششم پولیس بلخ در برکی برک کشته شد

لوگر: قومندان کندک ششم پولیس بلخ در برکی برک کشته شد

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الفتح، بر سمونمل سلطان عزیز عزیزی  قومندان کنک ششم پولیس ولایت بلخ در بازار ولسوالی برکی برک ولایت لوگر حمله کردند.

حمله دیروز درحالی صورت گرفت که در بازار پیاده روان بود که درنتیجه آن قومندان متذکره  که باشنده همین ولسوالی بود، جابجا کشته شد ویک تفنچه بریتانوی وی غنیمت گرفته شد.

Related posts