شنبه ، 23 نوامبر ، 2019

غزنی: عساکرمشترک دشمن درآب بند، خانه ها ودوکان های مردم را چپاول کردند و۸ تن ملکی را باخود بردند

غزنی: عساکرمشترک دشمن درآب بند، خانه ها ودوکان های مردم را چپاول کردند و۸ تن ملکی را باخود بردند

براساس خبر، عساکر اشغالگر امریکایی با قاتلان اجرتی داخلی، بالای  قریه های ظهیرالدین، سپین خولی، دریاخانخیل وآخندخیل ولسوالی آب بند ولایت غزنی وحشیانه چاپه زدند.

این وحشت دیشب صورت گرفت که درجریان دروازه های مردم را شکستند، مردم را لت کوب کردند وزیر نام بازرسی منازل، دارایی های مردم را چپاول کردند و۵ تن ملکی بی دفاع را باخود بردند.

همچنان عساکرمزدور   در بازار خلیج وقریه چوری آن ولسوالی ۳ دوکان مردم را چپاول کردند و۲ تن ملکی بی دفاع دیگر را باخود بردند.

Related posts