شنبه ، 14 دسامبر ، 2019

جنایات جنگی (اکتوبر)

جنایات جنگی (اکتوبر)

بتاریخ اول ماه اکتوبر سال ۲۰۱۹ میلادی در فیر و انداخت عساکر داخلی که بر ساحات مسکونی در منطقه چشمه شیر  ولسوالی پلخمری ولایت بغلان اصابت کرد، که در نتیجه ۸ کودک خردسال شهید و زخمی شدند.

بتاریخ اول اکتوبر قوای مشترک در ولسوالی های خانقاه، آقچه و فیض آباد ولایت جوزجان ۱۱ تن از هموطنان ملکی را شهید و زخمی نمودند، ۷ تن را در خانقاه شهید و زخمی کردند و یک مرد را در آقچه شهید و یک زن را زخمی نمودند و در فیض ابا نیز یکتن را شهید و دخترش را زخمی کردند. همچنین در جریان این عملیات ۱۴ باب حویلی مردم ملکی را تخریب کردند و زیان های مالی سنگینی به باشندگان ملکی وارد نمودند.

بتاریخ اول اکتوبر نیروهای حکومتی بر مدرسه نورالمدارس و قریه مستوفی در ولسوالی شلگر چاپه زدند، در جریان آن کتابخانه مدرسه و اتاق بود و باش و گودام های گندم را تخریب کردند و دروازه های چهار خانه را با بمب منفجر نمودند.

بتاریخ اول اکتوبر در انداخت توپچی عساکر داخلی که بر ساحه مسکونی در قریه باقرخیل در منطقه دره افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا اصابت کرد، منجر به شهادت ۶ زن و کودک گردیده و ۲ تن دیگر را زخمی نمودند.

بتاریخ ۲ اکتوبر ۳ فرد ملکی در بمباران اشغالگران بر قریه دیسی ولسوالی گیروی ولایت غزنی شهید شدند. همچنین در حمله درون اشغالگران بر ساحه پارچه ولسوالی مذکور یک استاد مکتب بنام محمد حضرت شهید گردید.

بتاریخ ۲ اکتوبر در فیر هاوان قوای حکومتی که بر ساحات مسکونی در منطقه قیاق ولسوالی جغتوی ولایت غزنی اصابت کرد، ۶ فرد ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۳ اکتوبر در حمله درون اشغالگران ۲ فرد ملکی که سوار موتر بودند در منطقه ملغوزار ولسوالی واشیر ولایت هلمند هدف قرار گرفته و به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۴ اکتوبر در انداخت های توپچی قوای حکومتی که بر ساحاتی در قلعه گوهر ولسوالی چهارسده ولایت غور اصابت کرد، ۲ زن شهید و یکتن دیگر زخمی گردید.

بتاریخ ۸ اکتوبر نیروهای مشترک بر قریه های وتوخیل، حاجی نورمحمد و نظام خیل ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا چاپه زدند که در جریان آن یک مدرسه و دو باب حویلی را تخریب کرده و ۴ فرد ملکی را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۹ اکتوبر قوای مشترک در منطقه دوان ولسوالی چهارچینوی ولایت ارزگان چاپه زدند که در نتیجه ۲ فرد ملکی را شهید و وسایط نقلیه باشندگان را حریق کردند.

بتاریخ ۹ اکتوبر در بمباردمان اشغالگران بر ساحۀ پوپلزودر منطقه نهرسراج ولسوالی گرشک ولایت هلمند ۲ فرد ملکی شهید و یکتن دیگر زخمی گردید.

بتاریخ ۹ اکتوبر قوای مشترک در جریان چاپه بر قریه سترب ولسوالی وردوج ولایت بدخشان ۱۱ باب حویلی را تخریب کرده، ۳ زن و کودک را شهید نمودند و ۱۱ تن دیگر را زخمی کردند، همچنین ۶ تن از باشندگان ملکی را نیز دستگیر کرده، با خود بردند.

بتاریخ ۱۰ اکتوبر قوای مشترک بر ساحه نهرصوفی ولسوالی چهاردره ولایت قندوز چاپه زدند که در جریان آن یک مسجد و دو باب حویلی را تخریب کرده و خرمن برنج را آتش زده ، ۴ فرد ملکی را دستگیر کرده ، با خود بردند.

بتاریخ ۱۱ اکتوبر در چاپه قوای مشترک بر ساحه دوکراجی ولسوالی آله سای ولایت کاپیسا، ۲ فرد ملکی شهید شدند.

بتاریخ ۱۱ اکتوبر عساکر داخلی ۲ فرد ملکی را در قلعه سیدوی ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۱ اکتوبر قوای مشترک بر یک مدرسه دینی در منطقه ارنکارو ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ چاپه زدند که ۴ تن از متعلمین و ۲ تن از اساتیذ را دستگیر کرده، با خود بردند.

بتاریخ ۱۲ اکتوبر اشغالگران و عساکر داخلی در جریان چاپه ۴ تن از هموطنان ملکی را در قریه تاسن ولسوالی ده یک ولایت غزنی شهید و ۲ تن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ ۱۳ اکتوبر در فیر و انداخت هاوان قوای حکومتی بر بازار ولسوالی شاجوی ولایت زابل ۶ فرد ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۱۳ اکتوبر قوای حکومتی چندین فیر هاوان بر ساحه بلاک تعمریان در ولسوالی مارجه ولایت هلمند شلیک کردند که منجر به زخمی شدن ۶ زن و کودک گردید. همچنین یک زن در بمباران اشغالگران در منطقه آبی ژرند ولسوالی مذکور شهید گردید.

بتاریخ ۱۳ اکتوبر قوای مشترک در جریان چاپه بر بازار سیبکی ولسوالی چک ولایت میدان وردگ، دروازه های دوکانها را شکسته و اجناس قیمتی را غارت کردند.

بتاریخ ۱۳ اکتوبر در نتیجه بمباران اشغالگران و قوای حکومتی۱۵ حویلی در قریه باشند ولسوالی وردوج ولای بدخشان تخریب گردیدند که منجر به شهادت ۱۳ تن و زخمی شدن ۲۰ تن از هموطنان ملکی گردید.

بتاریخ ۱۵ اکتوبر اشغالگران و عساکر داخلی ۷ فرد ملکی را در ساحات سنگ قلعه و صد مرده ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ به شهادت رساندند و ۵ تن دیگر را دستگیر کرده و ۱۰ باب حویلی ملکی را تخریب نمودند.

بتاریخ ۱۷ اکتوبر در بمباران قوای مشترک ۵ تن از زنان و کودکان در ساحه سیران مربوط ترینکوت مرکز ولایت ارزگان شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۱۷ اکتوبر قوای مشترک در جریان چاپه یک مسجد را قریه بادرگی ولسوالی قره باغ ولایت غزنی تخریب کرده و زیان های مالی سنگینی به مردم ملکی وارد نمودند.

بتاریخ ۱۸ اکتوبر در حمله درون اشغالگران ۲ فرد ملکی در ساحه نمرو در نزدیکی بازار قلات مرکز ولایت ارزگان شهید شدند.

بتاریخ ۱۹ اکتوبر ۲ فرد ملکی در حمله درون اشغالگران در ساحه مسجد جامع مالک خان مربوط بازار قلات مرکز ولایت ارزگان به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۰ اکتوبر قوای مشترک بر قریه مرانی در ولسوالی خروار ولایت لوگر چاپه زدند که در جریان آن ۴ فرد ملکی را شهید  و تعداد زیادی را شکنجه کردند و همچنین از پول نقد و اجناس قیمتی را از جانه ها غارت نمودند.

بتاریخ ۲۰ اکتوبر قوای مشترک ۲ ملا امامان و ۲ تن از باشندگان قریه لور باغتو تنگی در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار را دستگیر کرده، با خود بردند.

بتاریخ ۲۰ اکتوبر قوای مشترک ۲ فرد ملکی را در قریه موسی خیل ولسوالی گیروی ولایت غزنی به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۱ اکتوبر در فیر و انداخت هاوان عساکر حکومتی که بر ساحات مسکونی در منطقه بازرگان در نزدیکی منطقه زیارت ولسوالی شاجوی ولایت زابل اصابت کرد، ۴ زن شهید و ۱۱ زن و کودک به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۲ اکتوبر در حمله درون اشغالگران در مربوطات ولسوالی دیلی ولایت پکتیکا ۲ فرد ملکی به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۲ اکتوبر حمله درون اشغالگران منجر به شهادت ۲ تن از هموطنان ملکی در ساحه کلالگوی ولسوالی زرمت ولایت پکتیا گردید.

بتاریخ ۲۴ اکتوبر عساکر داخلی ۲ فرد ملکی (یک پدر و فرزندش) را در جریان چاپه در منطقه السنگ ولسوالی چک ولایت میدان وردگ به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۷ اکتوبر در حمله درون اشغالگران ۳ فرد ملکی در منطقه دشت مالگیر ولسوالی گرشک ولایت هلمند به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۷ اکتوبر عساکر قطعه صفر یک دو فرد (پدر و پسر) را در ساحه قلعه عبدالروف ولسوالی موسهی ولایت کابل به شهادت رسانده و ۵ تن از متعلمین مدرسه محل را دستگیر کرده، با خود بردند.

بتاریخ ۲۷ اکتوبر در فیر و انداخت توپچی قوای حکومتی که بر قریه ملالی غوندی ولسوالی خوگیانوی ولایت ننگرهار اصابت کرد، منجر به شهادت ۲ کودک و ۱ زن گردید.

ماخذ:{ رادیوی بی بی سی، آزادی = آژانس اسلامی افغانی، پژواک = ویب سایت های خبریال، نن تکی آسیا و بینوا}

مطالب مرتبط