پنجشنبه ، 21 نوامبر ، 2019

جوزجان: یک عسکر در مردیان با مجاهدین پیوست

جوزجان: یک عسکر در مردیان با مجاهدین پیوست

بر اساس خبر، یک عسکر در  ولسوالی مردیان  ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.

عسکرمتذکره بنام جان گلدی فرزند خدای نظر  باشنده منطقه جنگل اریغ بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گرفته  ودیروز با مجاهدین یکجا شد.

Related posts