شنبه ، 14 دسامبر ، 2019

رسوایی فزایندۀ انتخابات

رسوایی فزایندۀ انتخابات

تبصره هفته:
تقریبا دوه ماه پیش از امروز، یک پروژۀ فریبنده و جعلی تحت نام انتخابات ریاست جمهوری از سوی ادارۀ کابل صورت گرفت. این پروسۀ تحت نام انتخابات، تنها در محدودۀ شهرها تمثیل شد. اشتراک مردم در آن بسیار کم اما بسیار بالاتر از تخمین، مملو از تقلب، گدودی و دیگرمشکلات بود. پروسۀ انتخابات در حالی صورت گرفت که مردم عام و اکثریت مطلق جهت های سیاسی و فعالین با آن مخالفت داشتند. زیرا از همان آغاز تخمین زده می شد که این انتخابات هیچ درد هموطنان را مدوا کرده نمی تواند.

امارت اسلامی افغانستان از آغاز با پروسۀ انتخابات مخالفت داشت و آن را یک پروسۀ  غیر قانونی و فریبنده می دانست. امارت اسلامی از ملت مؤمن خواست که پروسۀ انتخابات را تحریم کند. مردم عام ملکی نیز مثل همیشه به خواست امارت اسلامی لبیک گفتند که در نتیجه همانند مناطق اطرافی، در شهرها نیز پروسۀ انتخابات با تحریم ملت روبرو گردیده و با شکست کامل مواجه شد. برای اینکه انجام دهندگان انتخابات شکست خود را تا اندازه یی جبیره کرده باشند، به تقلب آشکار روی آوردند و صندوق ها را از آرای جعلی پُر کردند.

همانظور که شروع پروسه انتخابات جعلی مملو از رسوایی و گدودی بود. اینست دو ماه پس از انجام آن، هنوز هم سرانجام و مرحله اعلام نتایج همانگونه جنجالی است. چندین هفته است که نزاع، اتهامات و تهدیدهای کاندیدان و گروه های انتخاباتی جریان دارد. در این اواخر جنجال به کشمکش فیزیکی رسیده است. در ولایاتی که گروه اشرف غنی زورمند است در آنجا شمارش آرا از سر شروع شده است و در مناطقی که گروه عبدالله قدرتمند است، در آنجا دفاتر کمیسیون انتخابات محصور و اعتراضات جریان دارد.

با تشدید بحران انتخابات، موضوع مداخلۀ دست های بیگانه ها در این پروسه نیز به همان اندازه آشکار شده است که اکنون همه مشاهده می کنند، که همه روزه سفراء کشورهای بیگانه به کمیسیون انتخابات می روند، سفارش های خود را به اعضای کمیسیون انتخابات داده، در مورد قبول یا ابطال آرا فیصله می کنند و تمام پروسۀ بدست سفراء کشورهای اشغالگر افتاده است. این موضوع همان گفتۀ پیشین امارت اسلامی را به اثبات می رساند که در موجودیت اشغال خارجی، انتخابات هیچ معنا و مفهومی ندارد. زیرا فیصلۀ نهایی از سوی کسی خواهد شد که پروسه را اکمال کرده، زیرا از این راه می خواهد خود را به اهدافش برساند.

وضعیت بحرانی اخیر انتخابات اینطور می نماید که شاید همانند گذشته یکبار دیگر همۀ پروسه باطل اعلام شده و فیصله از سوی سفارت آمریکا صادر شود.

با توجه به وضعیت جاری، امارت اسلامی افغانستان یکبار دیگر بر همان موقف پیشین خود تاکید می کند که در موجودیت اشغال، انتخاب زعامت مستقل امکان ندارد، تا زمانیکه اشغالگران موجود باشند، مثل انتخابات از هر پروسۀ دیگر بجای نفع به کشور برای منفعت اشغالگران بیگانه  از آن استفاده خواهد شد. سودش را اشغالگران خواهند چشید و رسوایی اش، داغی بر پیشانی مزدوران خواهد ماند.

مطالب مرتبط