یکشنبه ، 8 دسامبر ، 2019

مبارزه معتدل و شامل امارت اسلامی

مبارزه معتدل و شامل امارت اسلامی

نور احمد سعید // ترجمه : حبیبی سمنگانی

در جغرافیای معاصر جهان، تنظیم ها و نهضت های گوناگون اسلامی فعالیت می کنند، اما بیشتر شان شکار افراط و تفریط هستند. بعضی شان تنها بر مساعی سیاسی باور دارند و هرگز جرات فعالیت نظامی را ندارند، و بعضی های دیگر آنقدر بر مبارزه نظامی اصرار می ورزند، که فعالیت سیاسی را با نصوص اسلامی متصادم می دانند. نهضت های معتدل اسلامی بسیار کم است، اما امارت اسلامی افغانستان نمونه ای از نهضت های بزرگ و معتدل اسلامی در سطح جهان است.

سیاست امارت اسلامی از سیرت نبوی – صلی الله علیه و سلم – سرچشمه می گیرد. امارت اسلامی نه به جهد سیاسی اکتفا می کند و نه هم تنها بر مقاومت نظامی تمرکز دارد، بلکه مبارزه همه جانبه برای استقلال کشور و حاکمیت نظام اسلامی انجام می دهد. همه جانبه به معنای اینکه هم سنگر جهاد مسلحانه را داغ نگه داشته، هم به فعالیت سیاسی خود دوام داده و هم خدمات فرهنگی و دعوتی آن جریان دارد.

امارت اسلامی در عرصه نظامی به دشمن اشغالگر و رژیم کابل ثابت کرده است که در برابر مجاهدین هر قدر زورآزمایی بکند و از وحشت کار بگیرد، نتیجه اش شکست و رسوایی دشمن است. امارت اسلامی به نصرت خداوند بزرگ و برتر باور دارد و به همکاری ملت مجاهد خود به کوشش های جهادی اش دوام می دهد.

مبارزه نظامی امارت اسلامی از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال کشور جریان دارد. تمام اقوام ساکن افغانستان از داعیه امارت اسلامی حمایت می کنند و زیر چتر امارت اسلامی به جهاد بر ضد اشغالگران و اداره کابل دوام می دهد. مجاهدین در سراسر کشور روز بروز قوی تر می شوند، ساحات وسیعی را در کنترول خود می آورند، غنائم زیادی را بدست می آورند، تجمعات بزرگ مردمی به حمایت از امارت اسلامی دائر می گردد. این بیان گر حمایت افغان ها از امارت اسلامی است.

به اساس احصائیه های مراکز بی طرف تحقیقاتی جهان، بیش از نصف خاک کشور در سیطره مجاهدین امارت اسلامی قرار دارد و به شمول کابل مناطقی که در کنترول کامل مجاهدین نیست، مجاهدین هرگاه بخواهند در هر وقت و هر جا می توانند عملیات انجام بدهند. عملیاتی که بر دقت و کامیابی آن دشمن هم اقرار می کند.

چنانچه در سطور فوق اشاره شد، امارت اسلامی در پهلوی فعالیت گسترده نظامی، مساعی سیاسی را نیز دوام داده است. درین عرصه، نمایندگان امارت اسلامی به کشور های مختلف سفر نموده اند، در کنفرانس های مختلف اشتراک و با جهت و شخصیت های مختلف ملاقات کرده اند و با استفاده ازین فرصت ها داعیه بر حق خود را واضح ساخته اند و به کشورهای منطقه و جهان اطمینان داده اند که اگر ما حضور اشغالگران را در کشور خود نمی پذیریم، خود ما نیز اراده خطر به دیگران نداریم.

امارت اسلامی به حیث نماینده واقعی افغان ها برای بدست آوردن حقوق خود در پهلوی گزینه نظامی، از راه سیاست و دعوت نیز مبارزه می کند. از موقف امارت اسلامی دانسته می شود که از همه راه های ممکن تلاش می کند اشغالگران را از کشور خود بیرون براند و نظام اسلامی را که ممثل آرمان های ملت و ملیون های شهدای این سرزمین باشد، قائم بکند.

در میان نهضت ها و حرکت های اسلامی، خط مشی و طرز العمل امارت اسلامی بر اعتدال استوار است. نه به کافران شرق و غرب هشدار جنگ داده و نه هم با کفار محارب در برابر اسلام و منافع ملی معامله کرده است. امارت اسلامی با کمال تدبیر، اما شجاعانه در برابر کافران اشغالگر و غلامان شان مبارزه همه جانبه خود را دوام داده است.

در نتیجه مبارزه معتدل و شامل امارت اسلامی، ساحه حاکمیت و فعالیت امارت اسلامی گسترش یافته است. دشمنان اسلام و کشور با تلفات هنگفت جانی و مالی رو برو شده اند. دشمن برای نابودی و تضعیف امارت اسلامی بی دریغانه از زر و زور کار گرفته است و از هیچ گونه وحشت، جنایت و پروپاگند دریغ نورزیده است. اما امارت اسلامی نه تنها ضعیف نشد، بلکه نسبت به هر زمان در عرصه های سیاسی، نظامی و مطبوعاتی قوی تر گردیده است.

مطالب مرتبط