شنبه ، 14 دسامبر ، 2019

دیپلماسی به زورگویی نمی شود

دیپلماسی به زورگویی نمی شود

سخن روز :

رئیس اداره کابل اشرف غنی دیروز در یک همایش زنان در کابل گفت ؛ طالبان باید بدانند که با دولت ضعیف جنگ ندارند. به گفته او، هرگز به طالبان تسلیم نمی شود.

جالب این بود که نامبرده این سخنان را در مجلسی ارائه می کرد که آن را به کنفرانس صلح زنان نامیده بود.

مناسب این بود که نامبرده دران نشست از زبان نرم صلح و دیپلماسی کار می گرفت، اما او لهجه زورگویانه را بکار برد.

نه تنها اشرف غنی بلکه تمام حلقه که در گرد و پیش جمع شده اند، افراد عاری از سنجش و شعور هستند. از همینست که خود را به آخرین درجه انزوا رسانده اند، هم در سطح جهان و هم در سطح منطقه اعتبار خود را از دست داده اند و در داخل اداره خود با یکدیگر دست و گریبان هستند. گاهی کسی می گوید قومی را اهانت کرده ای و گاهی همدیگر را  دشنام می دهند.

اکنون امارت اسلامی در مورد صلح، مذاکرات و سرنوشت آینده افغانستان یگانه نیروی بالادست دانسته می شود. جامعه جهانی از همین نگاه وارد تعامل با طالبان شده اند. اپوزیسیون سیاسی اداره کابل نیز با امارت اسلامی همصدا شده اند و امارت اسلامی را به حیث نیروی صادق و مسئول می شناسند. در حالی که اظهارات بی جا و فیلمی مقامات رژیم کابل، به جز اینکه آن ها را دیگر هم منزوی و از صحنه حذف بکند، هیچ فایده ای ندارد.

مقامات نادان اداره کابل باید درک کنند که اگر شما جهاد و جنگ پر افتخار آزادی خواهی افغان ها در برابر امریکا را به خشونت های طالبان تعبیر می کنید، پس این را هم پاسخ بگویید که شما و باداران اشغالگر شما که در یک ماه ۱۱ صد حملات انجام می دهید، در نیمه های شب بر خانه های مردم ملکی یورش می برید، مساجد، مدارس، بازارها، خانه ها، قریه ها و کلینک ها را ویران می کنید، فساد و فحشا را رواج می دهید، داعش را پرورش و تربیه می کنید، این همه را چه نام می دهید ؟

آیا شما گمان دارید که با این وحشت بر افغان ها حاکمیت می کنید، آیا شما گمان دارید که باداران اشغالگر شما همواره با شما می باشند، شما را در حصار های دیوار کانکریتی نگه می دارند و شما به قتل عام، شکنجه و اذیت افغان ها دوام می دهید ؟

اگر کامیابی به چنین وحشت بدست می آمد، شما درین دو دهه کامیاب می شدید و امروز با چنین انزوای شرمناک مواجه نمی شدید. امروز حواس تان بجا می بود و در عرصه دیپلماسی، چنین لاف و پتاق نمی زدید.

باید بدانید که هر چانس دیپلماسی و جنگ را از دست داده اید، وقت زوال شما فرا رسیده است و با محاکمه مردمی رو برو شدنی هستید. و ما ذالک علی الله بعزیز.

مطالب مرتبط