شنبه ، 14 دسامبر ، 2019

امتحانات مناطق سردسیر کشور تحت سرپرستی کمیسیون معارف امارت اسلامی شروع شد/ تصویری

امتحانات مناطق سردسیر کشور تحت سرپرستی کمیسیون معارف امارت اسلامی شروع شد/ تصویری

امتحانات سالانه تمام مناطق سردسیر کشور تحت سرپرستی کمیسیون تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی امارت اسلامی افغانستان آغاز گردیده است.

امتحانات بتاریخ ۶ قوس ۱۳۹۸ شروع گردید که همۀ شاگردان مکاتب در آن شرکت کردند.

مسئولین ولایتی کمیسیون معارف طبق مسئولیت خود صحنه های امتحانات را از نزدیک مشاهده می کنند. روند امتحانات را بررسی کرده و جلو کاستی ها را می گیرند و به معلمین هدایت می دهند که زمینۀ امتحانات آزاد و بی طرف را مساعد نمایند. تا زحمت و لیاقت شاگردان مستعد و لایق تلف نشود و هر کس براساس لیاقت به حق خود برسد.

در راپورهای واصله از ولایات آمده است که امسال تعداد شاگردان سهیم در امتحانات سالانه نسبت به ساله های گذشته بسیار زیاد بوده است. و همچنین ظرفیت علمی شاگردان نسبت به شاگردان مکاتب تحت کنترول ادارۀ فاسد کابل بسیار بلند است که مردم از این بابت بسیار خوش هستند.

در راپورها آمده است که این امتحانات سالانه شفاف است که وقتا بوقتا مسئولین تعلیم و تربیه از آن نظارت می کنند.

باید یادآور شویم که در بخش تعلیم و تربیه مسئولین مکاتب، معلمین و شاگردان از این اقدامات امارت اسلامی تشکری می کنند. زیرا جلو فساد و هرگونه تقلب گرفته شده است. هر شاگرد براساس قابلیت و سطح علمی خود تفکیک می شود.

این امتحانات برای پانزده روز ادامه خواهد داشت که پس از آن تا بهار سال ۱۳۹۹ آتی رخصتی زمستانی است و در حمل دوباره مکاتب باز خواهند شد.

مطالب مرتبط