شنبه ، 14 دسامبر ، 2019

مسابقات حسن قرائت میان متعلمین در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر انجام شد/تصویری

مسابقات حسن قرائت میان متعلمین در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر انجام شد/تصویری

مسابقات حسن قرائت متعلمین مدارس دینی در مدرسه ابومسلم خراسانی مربوط ولسوالی برکی برک ولایت لوگر تحت سرپرستی کمسیون معارف انجام شد.

در این گردهمایی که برای همین منظور دایر شده بود، علاوه بر مسئولین کمیسیون معارف، بزرگان قومی، علماء کرام و شاگردان نیز اشتراک داشتند.

مسئولین معارف در بیانات خود گفتند که اینگونه مسابقات ظرفیت او استعدادهای شاگردان را رشد داده و شریک نمودن مهارتهای خود با دیگران، جرئت و باورمندی آنها بر خود را افزایش می دهند.

آنها افزودند که انجام مسابقات میان شاگردان برای استعدادهای آنها را شکوفا کرده و برای رشد ذهنی و فکر آنها بسیار مفید او ارزشمند است.

در اختمام برای قاریان ممتاز مسابقات مذکور نیز تحفه هایی داده شد.

 

مطالب مرتبط