شنبه ، 14 دسامبر ، 2019

قندز: منزل یک فرد بی دفاع ملکی در چهار دره هدف درون قرارگرفت

قندز: منزل یک فرد بی دفاع ملکی در چهار دره هدف درون قرارگرفت

بر اساس خبر، طیاره درون عساکر اشغالگر امریکایی،  در مربوطات ولسوالی چهاردره ولایت قندز افراد بی دفاع ملکی را هدف قرار داد.

این وحشت دیشب انجام یافت که درنتیجه آن،یک عراده رینجر زرنج ویک عراده موتر نوع سوزکی متعلق به افراد بی دفاع ملکی، تخریب گردید ویک رآس گاو نیز از بین رفت.

مطالب مرتبط