ژانویه 20, 2020

حقائق آشکار می شوند

تبصره هفته :

می گویند حقیقت همانند خورشید است که هیچ کس نمی تواند با نقاب های دروغین آن را پنهان کند. شاید بطور موقت روشنایی خورشید بخاطر ابرهای دروغین تیره گردد، اما با گذشت زمان حقائق به محتوم تابان گردیده و قابل دید و پذیرش برای همه می شود.

تجاوز اشغالگران اجنبی بر افغانستان و قیام سرتاسری مردمی علیه آنها و بالاخره  ناکامی اشغالگران و عدم مؤثریت حربه های نظامی، حقائقی است که اشغالگران و رسانه های آنها از هژده سال بدینسو در تلاش پنهان  کردن و تحریف آن هستند. آنها در حالیکه هیچ نشانه یی از موفقیت مشاهده نمیشد، خود را در رسانه ها پیروز میدان می دانستند و مقاومت جهادی عظیم مردمی علیه شان را یک بغاوت محدود می خواندند.

اما همانطور که گفته شد، حقائق برای همیشه پنهان نمی ماند. اینست پس از هژده سال، حقائق بسیاری دربارۀ جنگ افغانستان از سوی رسانه های آمریکایی افشاء شده است.

واشنگتن پوست یک روزنامۀ مشهور آمریکایی، اسناد یک سازمان ناظر آمریکایی (سیگار) را مشتمل بر ۲۰۰۰ صفحه را نشر کرده است که از وضعیت اصلی مداخلۀ نظامی آمریکا در افغانستان پرده برمی دارد و حقائقی را آشکار می کند که در هژده سال گذشته پنهان نگه داشته شده بود.

بخش عمدۀ  این اسناد مربوط مصاحبه های اشخاصی است که در جنگ افغانستان به شکلی مسئولیت داشتند. این مصاحبه ها که در زمان های متفاوت انجام شده است، اکثر مسئولین از ناکامی جنگ گفته اند و اعتراف کرده اند که استراتیژی نظامی بوش، اوباما و ترامپ در افغانستان محکوم به شکست است. آنها پذیرفته اند که آمریکا برای جنگیدن در افغانستان هیچ دیدگاه و دلیل منطقی و روشن ندارد. حتی جنرالان آمریکایی نمی دانند که افغانستان چگونه یک کشوری است و آنها در اینجا برای چه می جنگند؟

این اسناد که از وضعیت اصلی جنگ پرده برمی دارد، در هژده سال گذشته از ملت آمریکا و جهانیان پنهان نگه داشته شده بود. رسانه ها بجای آشکار کردن این حقائق پنهان، به مردم دروغ می گفتند. برای موفقیت و پیروزی استراتیژی آمریکا در افغانستان تبلیغات می کردند و این مفکوره را عام می کردند که کامیابی در افغانستان از راه نظامی ممکن است.

اما بالمقابل امارت اسلامی افغانستان از شروع می گفت که تجاوز آمریکا بر افغانستان و تداوم جنگ هیچ توجیه منطقی و قانونی ندارد. موجودیت و حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان لازم نیست و جنرالان جنگ طلب آمریکایی نمی توانند با طرح استراتیژی های نظامی برندۀ این جنگ باشند.

حال که حقائق آشکار گردید، پس جنرالان جنگ طلب و تمام جهاتی که با تداوم اشغال، آتش جنگ را روشن نگه می داشتند باید این حقائق را با تفکر عمیق و جدی تحلیل کنند و آن را بپذیرند.

تقاضای عقل سلیم اینست که باید حقائق را بپذیریم و در روشنایی آن گام های بعدی برداشته شود. بناء اکنون زمان آن رسیده است که اشغال خاتمه یابد،  تا طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا پایان پذیرد، که بر ناکامی آن سالها پیش نیز اجماع موجود بود.

Related posts