فوریه 26, 2020

جنایات جنگی (نومبر)

جنایات جنگی (نومبر)

بتاریخ اول نومبر سال ۲۰۱۹ میلادی در فیر عساکر داخلی ۸ کودک در ساحۀ چشمه شیر ولسوالی پلخمری ولایت بغلان شهید و زخمی شدند.

بتاریخ اول نومبر در عملیات قوای مشترک در ولسوالی های خانقاه، آقچه و فیض اباد ولایت جوزجان ۱۱ تن از هموطنان ملکی شهید شدند، ۷ تن در خانقاه شهید و زخمی و یک مرد شهید و یک زن زخمی گردید و یک مرد و دخترش در فیض آباد زخمی شدند. همچنین در این عملیات ۱۴ حویلی باشندگان ملکی را نیز تخریب کرده و زیان های مالی زیادی به مردم منطقه وارد کردند.

بتاریخ اول نومبر قوای حکومتی بر مدرسه نورالمدارس و قریه مستوفی در ولسوالی شلگر ولایت غزنی چاپه زدند، در جریان چاپه کتابخانه مدرسه، اتاق های متعلمین و گودام گندم را تخریب کرده و دروازه های خانه ها را با بمب منفجر کردند.

بتاریخ اول نومبر در فیر و انداخت های توپچی عساکر داخلی بر قریه های افغانیه و باقرخیل ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا اصابت کرد که منجر به شهادت ۶ کودک و زن گردیده و ۲ تن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ ۲ نومبر در بمباردمان اشغالگران بر قریه دیسی ولسوالی گیروی ولایت غزنی ۳ فرد ملکی شهید شدند. همچنین در حمله درون اشغالگران یک معلم مکتب بنام محمد حضرت در ساحۀ پارچه ولسوالی مذکور شهید گردید.

بتاریخ ۲ نومبر در فیر هاوان قوای حکومتی که بر ساحات مسکونی در منطقه قیاق ولسوالی جغتوی ولایت غزنی اصابت کرد، ۶ تن از هموطنان ملکی را شهید و زخمی نمود.

بتاریخ ۳ نومبر در حمله درون اشغالگران ۲ فرد ملکی که سوار موترسایکل بودند، در منطقه ملغوزار ولسوالی واشیر ولایت هلمند شهید شدند.

بتاریخ ۴ نومبر در انداخت های توپچی قوای حکومتی بر منطقه قلعه گوهر ولسوالی چهارسده ولایت غور ۲ زن شهید و یک تن دیگر زخمی گردید.

بتاریخ ۸ نومبر قوای مشترک بر قریه های وطوخیل و حاجی نورمحمد نظام خیل در ولسوالی خوشامند ولایت چاپه زدند که در جریان چاپه یک مدرسه و دو حویلی را تخریب کرده و ۴ تن باشندگان ملکی را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۹ نومبر در هنگام چاپه قوای مشترک بر ساحه دوان مربوط ولسوالی چهارچینوی ولایت ارزگان ۲ فرد ملکی را شهید و وسایط نقلیه مردم را حریق کردند.

بتاریخ ۹ نومبر در بمباردمان اشغالگران بر ساحه پوپلزوی منطقه نهرسراج ولسوالی گرشک ولایت هلمند ۲ فرد ملکی شهید و یکتن دیگر زخمی گردید.

بتاریخ ۹ نومبر قوای مشترک در هنگام چاپه بر قریه سترب ولسوالی وردوج ولایت بدخشان ۱۱ باب حویلی را تخریب کرده، ۳ زن و کودک را شهید و ۱۱ تن دیگر را زخمی کردند. همچنین ۶ تن از باشندگان منطقه را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۱۰ نومبر قوای مشترک در هنگام چاپه بر ساحه نهرصوفی ولسوالی چهاردره ولایت قندوز یک مسجد و دو حویلی را تخریب و خرمن برنج را آتش زدند. علاوتا ۴ فرد ملکی را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۱۱ نومبر نیروهای مشترک بر ساحه دوکراجی ولسوالی آله سای ولایت کاپیسا چاپه زدند که در جریان چاپه ۲ تن از باشندگان منطقه را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۱ نومبر عساکر داخلی ۲ فرد ملکی را در منطقه قلعه سیدوی ولسوالی متاخان ولایت پکتیا شهید کردند.

بتاریخ ۱۱ نومبر قوای مشترک بر یک مدرسه دینی در منطقه ارنکاروی ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ چاپه زدند، ۴ متعلم و ۲ تن از اساتید را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۱۲ نومبر اشغالگران و عساکر داخلی در هنگام چاپه بر قریه تاسن ولسوالی ده یک ولایت غزنی ۴ تن از هموطنان ملکی را شهید و ۲ تن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ ۱۳ نومبر در حمله هاوان عساکر حکومتی بر بازار ولسوالی شاجوی ولایت زابل ۶ تن از مردم ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۱۳ نومبر در حمله هاوان قوای حکومتی بر ساحه بلاک تعمریان ولسوالی مارجه ولایت هلمند ۶ تن بشمول زنان و کودکان زخمی شدند. همچنین در ساحه آسیاب آبی نیز یک زن در بمباردمان اشغالگران شهید گردید.

بتاریخ ۱۳ نومبر قوای مشترک بر بازار سیبکی در ولسوالی چک ولایت میدان وردگ چاپه زدند که در جریان چاپه دروازه های خانه ها را شکستانده و اجناس قمیتی را غارت کردند.

بتاریخ ۱۳ نومبر در بمباردمان قوایت مشترک دشمن بر قریه باشند در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان ۱۵ حویلی تخریب  و ۱۳ تن بشمول زنان و کودکان شهید و و ۲۰ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۵ نومبر اشغالگران و عساکر داخلی ۷ تن از باشندگان ملکی را در ساحات صدمرده و سنگ قلعه ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ شهید و ۵ تن دیگر را دستگیر کردند. آنها همچنین ۱۰ باب حویلی را نیز تخریب کردند.

بتاریخ ۱۷ نومبر در بمباردمان قوای مشترک بر ساحه سیرانوی ترینکوت مرکز ولایت ارزگان ۵ تن بشمول زنان و کودکان شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۱۸ نومبر در حمله درون اشغالگران ۲ فرد ملکی در ساحه نمرو در نزدیکی بازار قلات مرکز ولایت زابل شهید شدند.

بتاریخ ۱۷ نومبر در هنگام چاپۀ قوای مشترک بر قریۀ بادرگی ولسوالی قره باغ ولایت غزنی یک مسجد تخریب و زیان های مالی زیادی به مردم محل وارد گردید.

بتاریخ ۱۹ نومبر در حمله درون اشغالگران ۲ فرد ملکی در نزدیکی مسجد جامع مالک خان مربوط بازار قلات مرکز ولایت زابل شهید شدند.

بتاریخ ۲۰ نومبر قوای مشترک بر قریه مرانی ولسوالی خروار ولایت لوگر چاپه زدند که در جریان آن ۴ تن از باشندگان منطقه را به شهادت رسانده و تعداد زیادی را شکنجه و لت و کوب کردند. همچنین در هنگام تلاشی خانه ها، پول نقد و اموال قیمتی را غارت کردند.

بتاریخ ۲۰ نومبر نیروهای مشترک در هنگام چاپه بر ساحه تنگی لورباغتوی ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار ۲ ملا امام و ۲ تن از باشندگان قریه را دستگیر کرده، با خود بردند.

بتاریخ ۲۰ نومبر قوای مشترک ۲ فرد ملکی در را قریه موسی خیل ولسوالی گیروی ولایت غزنی به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۱ نومبر در فیر و انداخت هاوان عساکر حکومتی که بر ساحۀ زیارت در نزدیکی منطقه بازرگان ولسوالی شاجوی ولایت زابل اصابت کرد، منجر به شهادت ۴ زن و زخمی شدن ۱۱ تن دیگر بشمول زنان و کودکان گردید.

بتاریخ ۲۲ نومبر در حمله درون اشغالگران در مربوطات ولسوالی دیلی ولایت پکتیکا ۲ تن از هموطنان ملکی شهید شدند.

بتاریخ ۲۲ نومبر در حمله درون اشغالگران ۲ فرد ملکی در ساحۀ کلالگوی ولسوالی زرمت ولایت پکتیا به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۴ نومبر عساکر داخلی در هنگام چاپه بر ساحه السنگ ولسوالی چک ولایت میدان وردگ ۲ تن از هموطنان ملکی (پدر و فرزندش) را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۷ نومبر در حمله درون اشغالگران ۳ فرد ملکی در ساحه دشت مالگیر ولسوالی گرشک ولایت هلمند شهید شدند.

بتاریخ ۲۷ نومبر عساکر صفر یک ۲ فرد ملکی (پدر و فرزندش) را در ساحه قلعه عبدالروف ولسوالی موسهی ولایت کابل شهید کرده و ۵ تن از متعلمین مدرسه دینی را دستگیر کرده با خود بردند.

بتاریخ ۲۷ نومبر در فیر و انداخت توپچی قوای حکومتی بر قریه ملالی غوندی ولسوالی خوگیانوی ولایت ننگرهار ۲ کودک شهید و یک زن زخمی گردید.

ماخذ: { رادیوی بی بی سی، آزادی= آژانس اسلامی افغانستان ، پژواک= ویب سایت های خبریال، لروبر= نن تکی آسیا و بینوا}

Related posts