فوریه 24, 2020

یا رب رحم کن، یا رب رحم کن

دل نوشته های صدیق جوزجانی

یارب‌ ازغم ‌ها تا کـی بـنـالـیـم

در غـم ومـاتم مایان بیحالیـم

از فــزونِ غـم ما در این‌حالیـم

یارب ‌رحمِ‌ کن یارب ‌رحمِ‌ کـن

مـلــت‌ افـغــان گردیده مظلوم

از ظـلـم ظـالـم آمریکای‌شوم

خون‌جاری‌گشته تاگردن‌حلقوم

یـارب‌رحــمِ‌کــن یارب‌رحمِ‌کـن

در دشت‌ و دمن درکـوه‌وچمـن

در لالـــــه زاری گلزاروگـلشـن

گـردیدند ‌شهـیـدمــردان ‌کـهـن

یارب رحــمِ‌ کـن یارب رحمِ‌کن

مـلت افـغـان آزادیخواه است

نعره اش‌دائم چون‌الجهاداست

آرزوی شـــان محوِ فـساداست

یارب‌ رحمِ‌کن یارب‌ رحــمِ کـن

از دیارم‌گشـتند کـافـران بی زار

خــاکِ دیــارم برچشمانـشان خار

آخر از میـهـن مـیــکـنـند فــرار

یارب‌‌رحمِ کن یارب رحـمِ کــن

ای مـجاهـدثابت قـدم باش

در سنگـر دیـن صادق‌اُمم باش

ای حامی دیـن ای تـاج ســـرم

یارب رحمِ کـن یارب رحمِ کـن

کفار در گـریـز از خاک تو شد

چون نصرت او همراه تو شد

این‌لطف‌ الله برحال‌تو شد

یارب رحـمِ‌کـن یارب رحـمِ کن

یارب رهــا کـن اسیـران را تـو

از پـلـچـرخـی وازقــیدِ نا تـو

صـدیقی داعـی بـه در گـاه تـو

یارب رحـمِ کـن یارب رحمِ کن

Related posts