فوریه 25, 2020

خنجری از پشت

خنجری از پشت

(اشعار بسیار زیبا در مورد خوارج امروزی)

محمد داود مهاجر

خنـجری از پشت میان شانه ها آمد فـرود
از کجا آمد چرا آمد، ندانسـتم من چـه بود

چون بدیدم پشت‌ِسر یک ابلهی از جاهلان
کم خِـرد بی دانش از دریای علم بـی کران

کرده خنجر در میان شانه ام خندد عجیب
من ندانستم چه گویم بهر این خورده فریب

روبـرو دشـمن ندارم چـاره ای جُـز آن دگـر
تا کُـنم ایـن سیـنه را بـر تیــرهـای او سِـپر

بـاز دیـدم خـنجـری دیـگر بـرای من کشیـد
تا کند سم‌ های حقد و کینه‌های خود پدید

گفتمش آیا نبینی دشمنان را صف به صف
تو ز پُشـتم خنجـری آیا چرا داری بـه کـف

گفـتُ من حقـم تویی کافـر، کُـشم آنی تورا
من چو گویم جهرِ آمین لیکُ خفیه تو چرا

چون شنیدم آنچه گفت و آنچه دارد در خِفا
در دمـی آمــد مـرا یــادی ز آن شــیـر خـدا

چون سفیهان حکم کفرِ او بدادند بی کدام
عیب و علت در صفات پاک ایشان والسلام

گفتمش در دل که جاهل کی کند فهم خبر
ابــن عـباسـی نشـد آن سـد راهـی مـعـتـبر

تـیـغ سـم‌ آلـود ایـشان درد امـت را فــزود
جسم امت را چنان دردی به مدت ها نبود

چاره رفت از مـا بـجز آن سیـف بتّـار عـلی
تا بُـرَد هـر شاخ ایشان تیغ حیـدر در دمـی

ای مجاهد هر دو دشمن را بزن با تیغ حق
نهـروانـی کن به پا گـردد خـوارج را سـبَق

سر فروشیـم بهـر دیـنِ حضرت مولا کریم
کفر و باطل میزنیم از فرق شان هریک دونیم

این دواعش اهل بَغْی‌َاند گمرَهان این زمان
نَی مجاهد نَی بحق اند مارقان اند مارقان

گـفتُ پیغمـبر خوارج اهل دوزخ را سَــگان
ذات پیغمبر نگشت از عیب ایشان در امان

منـحرف گشتند ز راه مصـطفی راه قــویم
راه حـق و راه سنـت را مهـاجر شـو نـدیـم

Related posts