آوریل 06, 2020

مذاکرات جاری یا جبهه یی از جبهات جهادی

سادات چرخی

       زمانی بود که قشون سرخ  شوروی وقت، بیشتر از امریکا وناتو به ابرقدرت ویکه تاز جهان مشهور بود ومغرورانه  خیال اشغال کشور عزیز ما را درآن زمان درسر داشت و با استفاده از مزدوران وخائنان داخلی یعنی باند های خلق وپرچم وارد کشور ما شدند ومدت ده سال تلاش کردند این کشور شیران  را در اشغال شان نگهدارند وطی این زمان ازهرنوع سلاح پیشرفته شان علیه مجاهدین و ملت کار گرفتند ودست به جنایات گوناگونی زدند که شکنجه های وحشتناک زندان های خاد وپلچرخی در آن زمان، افسانه یی بود وهمه اعضای خلق وپرچم وحامیان خارجی شان  از شکست ناپذیری قشون سرخ سخن میگفتند اما عاقبت با یاری ونصرت الهی این قشون سرخ وشکست ناپذیر، شکست پذیر گشت وبه ملت قهرمان ومجاهد افغانستان زانو زد و رخت نامیمون اش را شرمسار از این دیار بست ومهر ذلت ورسوایی  جبین همه اعضای خلق وپرچم را سیاه کرد.

همچنان امریکایی های نادان ونا اندیش بر نقش شوروی ها پای نهادند و رسوایی وشرمساری آنان از بدو تجاوز آنان از همه بیشتر آشکار بود.

امریکایی ها با قوای ناتو وشرکای بین المللی اش با کبر وغرور زیادی هژده سال به تجاوز شان ادامه داده وطی این مدت از تکنالوژی های زیادی علیه این ملت مظلوم استفاده کردند، جنایات، مظالم وقتل عام های زیادی انجام داده وشکنجه های بی سابقه آنان در زندان های گوانتانامو، بگرام وزندان های بحری وشخصی آنان نیز به رسانه ها درز کرده افسانه ای گردید وخیانت از درون کشور توسط خائنان ملی  همچو اعضای خلق وپرچم نیز بیشتر بود،اماخوشبختانه علی الرغم تلاش های دشمن،چیزی که باعث قوت وتوانایی این ملت قهرمان ما  برخلاف زمان اشغال شوروی ها شد آن وحدت ویکپارچگی همه ملت مجاهد افغانستان درچوکات امارت اسلامی بود ومتأسفانه باید گفت که در زمان تجاوز شوروی ها مجاهدین به پانزده حزب تقسیم بودند وپانزده رهبر داشتند که تعدد رهبر ها با چنین کثرت خود باعث عدم وجود وحدت و اتحاد و ضعف در کنترول امور اداری و رزمی شان شده بود.

صفوف واحد وفولادین مجاهدین امارت اسلامی ستون فقرات دشمن را شکست واین دشمن سرسخت اسلام بالاخره به زانو درآمده وعوض پیکار، راه  صلح ومذاکره را پیشه نمود تا از این طریق چیزی را حاصل نماید که از راه جنگ وپیکار نتوانست بدست بیاورد.

هویداست مقابله با دشمن ابعاد مختلفی دارد بُعد نظامی، سیاسی ،اقتصادی وتبلیغاتی وغیره که امارت اسلامی به همه ابعاد جنگ ومقابله معتقد میباشد وحتی  نفس جنگ خدعه گفته شده است.

مذاکرات جاری نیز جبهه سیاسی امارت اسلامی علیه دشمن شمرده میشود وصلاحیت وبینش سیاسی نماینده گان امارت اسلامی چنین جبهه را درجریان مذاکرات ثابت ساخته وجز دست آورد های مثبت و مثمر،  دیگر هیچ نوع عقب گرایی در آن برای امارت اسلامی وجود نداشته است

همچنان میدانیم که شاید امریکایی ها در این مذاکرات صادق نباشند وهدف شان مکر وحیله ای باشد چنانچه از جریان مذاکرات معلوم میشود که گاهی پیش شرط برای امضای توافق میگذارند وگاهی ازمواد اتفاقی مذاکرات سرپیچی میکنند ویا شاید میخواهند با ادامه چنین اقدامات در صفوف مجاهدین درزی ایجاد کنند ویا مجاهدین را در ایجاد مواد صلح فریب دهند ویا شاید امریکایی ها بخواهند به درازا کشیدن مذاکرات حوصله کشی کرده مجاهدین را درمیدان کارزار خسته نمایند.

 اما امارت اسلامی متوجه چنین مکر وحیله دشمن هست و زیرکی نماینده گان سیاسی امارت اسلامی نیز ثابت شده ومتوجه چنین خدعه دشمن  میباشد واگر مذاکرات در هرنقطه توقف کند، امارت اسلامی تا آن نقطه پیشروی سیاسی داشته وهیچ چیزی را از دست نداده است وکاملا اطمینان بر این است که نماینده گان سیاسی امارت اسلامی هرگز کاری نخواهند کرد که باعث کاهش ورکود جنگی مجاهدین علیه اشغالگران در کشور گردد( ان شاء الله).

چنانچه مجاهدین امارت اسلامی دشمن مکار را در میدان جنگ ومطبوعات با شکست مواجه ساخته اند، ان شاء الله آنان را در میدان سیاست نیز با شکست روبرو خواهند کرد وباید بالای نمایندگان امارت اسلامی اطمینان کامل داشت ودرهر مورد مشروع، باید اطاعت وصبر پیشه هر مجاهد ومبارز باشد وهرچه نمایندگان سیاسی امارت اسلامی تصمیم گرفته وفیصله کنند، آن به خیر جهاد وملت خواهد بود واطاعت از آن لازم وواجب شمرده میشود تا بالاخره بر شکست دشمن مهر کوبیده شده ونظام خالص اسلامی در کشور عزیز ما افغانستان حاکم ونافذ گردد. ان شاء الله

Related posts