آوریل 06, 2020

قسمتی از اخبار مورخ 2020/1/19

پکتیا: یک تن اربکی در گردیز کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر یک گزمه اربکی ها درمنطقه ابراهیم خیل مربوطات گردیز مرکز ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ظهر دیروز صورت گرفت ویک تن اربکی کشته شد.

2020/1/19

—————————————–

ننگرهار: عساکروحشی درخوگیانی، یک تن ملکی را شهید و2 حویلی را تخریب کردند

بر اساس خبر، عساکر وحشی درمنطقه  بیتنو تورغر ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار وحشیانه چاپه زدند.

این وحشت ساعت 11 بجه پری شب صورت گرفت که دراثران یک تن ملکی را شهید و2  دربند حویلی را تخریب ویک تن ملکی دیگر را باخود بردند.

2020/1/19

——————————-

کابل: دراثریک انفجار در ده سبز، 2 عسکر کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، ماین درمنطقه بازار ترخیل ولسوالی ده سبز ولایت کابل یک تیم کشف ماین را هدف قرار داد.

انفجار دیروزصورت گرفت که دراثران یک عسکر مزدورکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

2020/1/19

———————————–

غزنی: دراثریک انفجار در مرکز، 3 تن پولیس کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، ماین درمنطقه دروازه بلخ مربوطات مرکز ولایت غزنی موتر پولیس را هدف قرار داد.

انفجار عصر دیروز صورت گرفت که دراثران موتر تخریب گردید و2 تن پولیس دران کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

2020/1/19

———————————

قندز: یک عراده رینجر درمرکز تخریب و3 عسکرکشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، یک عسکرمزدور را درمربوطات مرکزولایت قندز به قتل رساندند.

عسکرمتذکره عصر دیروز مورد حمله قرارگرفت وجابجا کشته شد.

همچنان ظهر پری روز  درنزدیک مرکز آن و لایت یک عراده رینجر هدف ماین قرار گرفت  وتخریب گردید و2 تن پولیس دران زخمی شدند.

2020/1/19

—————————————-

لغمان: یک تانکر تیل عساکرمشترک دشمن در قرغیی تخریب گردید

بر اساس خبر، یک تانکر تیل عساکربیس مشترک دشمن   درمنطقه احمدزیی ولسوالی قرغیی ولایت لغمان شکار ماین گردید.

انفجار ظهر دیروز بر تانکر تیل بیس داگ گمبیری صورت گرفت که دراثران تانکر تخریب گردید وتیل حامل آن هدر گردید.

2020/1/19

0———————————————–

بغلان: یک قومندان در بغلان مرکزی با مجاهدین پیوست

بر اساس خبر، یک قومندان بنام ارباب عالم فرزند حاجی بسم الله  در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد

قومندان متذکره دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته ودیروز با مجاهدین پیوست.

خبرمگیو ید که قومندان یاشده باشنده قریه شتر علی آن ولسوالی  به اعمال گذشته  اش اظهار ندامت کرده ودیروزبا مجاهدین پیوست.

2020/1/19

———————————-

بلخ: یک تن اربکی در کالداره کشته وسلاح اش بدست آمد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بریک تن اربکی درمنطقه چقر ولسوالی کالدار ولایت بلخ  حمله کردند.

حمله ظهر دیروز صورت گرفت که دراثران اربکی متذکره جابجا کشته شد وسلاح اش بدست مجاهدین آمده است وموتر سایکل اش نیز تخریب گردید.

2020/1/19

————————————

بلخ: 2 تانگ در شورتیپه تخریب و6 عسکرکشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر عساکر اداره مزدور درمرکز ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ حمله کردندو.

حمله ظهر دیروز صورت گرفت که دراثران 2 تانگ دشمن تخریب گردید و4 عسکرکشته و2 تن دیگر زخمی شدند.

2020/1/19

————————————–

قندز: عساکرمشترک دشمن در چهاردره وقلعه زال بالای مردم عامه چاپه زدند

بر اساس خبر، عساکر مشترک اشغالگران امریکایی با مزدوران اجرتی داخلی، بالای منازل مردم عامه درمنطقه مزار افغان ولسوالی قلعه زال ولایت قندز چاپه زدند.

این وحشت دیشب انجام یافت  که دراثران دروازه های مردم را شکستند، مردم را لت وکوب کردند وخانه های مردم را تخریب  نمودند ویک تن ملکی را باخود بردند.

2020/1/19

————————————

قندز: 5 عسکردشمن در گل تیپه کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر پوسته دشمن درمنطقه تیلاوکی ولسوالی گل تیپه ولایت قندز حمله کردند.

حمله دیشب صورت گرفت و3 عسکرکشته و2 تن دیگر زخمی شدند.

2020/1/19

—————————————–

پکتیا: یک تن اربکی  در پتان کشته شد

بر اساس خبر، ماین درمنطقه هرکلی  ولسوالی پتان ولایت پکتییا  ملیشه های اربکی را هدف قرار داد.

انفجار صبح امروز صورت گرفت ویک تن اربکی کشته شد.

2020/1/19

————————————–

کنر: 3 عسکردشمن در سرکانو زخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر پوسته اربکی ها وکاروان وسائط عساکر اداره مزدور  درمنطقه سرکانو ولسوالی کنر حمله کردند.

حمله خفتن دیشب صورت گرفت که دراثران 3 عسکردشمن کشته وزخمی شدند.

18/1/2020

 

Related posts