آوریل 06, 2020

قندز: مرکزوبیس انتقالی ولسوالی گل تیپه مورد حمله قرارگرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بربیس باغ شرکت ومقر انتقالی ولسوالی گل تیپه ولایت قندزحمله کردند.

حمله دیشب صورتگرفت که دراثران به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما رقم آن دقیقا به دست نه آمده است.

Related posts