آوریل 06, 2020

بدخشان: 10 عسکردرتگاب با مجاهدین پیوستند

بر اساس خبر، دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، 10 عسکر در ولسوالی تگاب ولایت بدخشان با مجاهدین امارت اسلامی یکجاشدند.

عساکرمتذکره  باشنده قریه های مختلف آن ولسوالی طی چند روزگذشته به حقایق پی برده با مجاهدین پوستند وشهرت مختصر آنان قرار ذیل میباشد:

۱- سیدشاه ولدمبارک شاه

۲- محمدالله ولدجمعه بای

۳- میرویس ولداستاد جمیل

۴- آغامحمد ولد فدامحمد

۵- نادر ولد عبدالباقی

۶- زمان ولد عبدالغنی

۷- مومن ولدنعمت الله

۸- حفیظ الله ولدکوچی بای

۹- عصام الدین ولدامان الدین

۱۰- مختار ولد عبدالجمیل.

خبرمیگویدکه همه آنان ازکردارسابقه شان اظهارندامت کردند وتعهد سپردند که هرگزبه اداره دست نشانده باز نمی گردند.

مجاهدین ضمن اعطای تضمین خط، به آنان به زندگی آرام اطمینان داده شد.

Related posts