آوریل 09, 2020

جلسه اختتام سیمینار تعلیمی و تربیوی کاندیدان کامیاب تحصیلات عالی

جلسه اختتام سیمینار تعلیمی و تربیوی کاندیدان کامیاب تحصیلات عالی

اداره تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی امارت اسلامی افغانستان با ابتکار تازه خود، یک سیمینار چهل روزه تعلیمی و تربیوی برای آنعده محصلین که برای تحصیلات عالی به خارج از کشور می روند، برگزار نمود.

اداره مذکور پروسه جلب محصلین را با اخذ امتحان مشابه کانکور آغاز کرد و دو گونه محصلین را جلب کرد. یک دسته آن محصلین بودند که پس از تکمیل تعلیمات ثانوی، برای خواندن مرحله لیسانس کامیاب شدند. دسته دوم محصلین بودند که به هدف راه یافتن به ماستری (MA, MS) ، ایم فل (M.Phil) و دکتورا (Ph.D) در آزمون ها کامیاب شدند.

هدف از سیمینار این بود که محصلین در هر آن رشته علمی که ایشان می خواهند در آینده تحصیلات عالی خود را دران تکمیل نمایند کمک شوند، تا با معیارهای علمی پوهنتون های خارج از کشور آماده شوند و همزمان بعضی درس های عقیدوی و فکری را نیز بخوانند، تا در مورد وضعیت دردناک کشور بتوانند در روشنی اصول اسلامی، منصفانه قضاوت نمایند، دوست و دشمن خود را بشناسند و در زمان برگشت به کشور خود مصدر خدمت برای دین و میهن بگردند. اگر احیاناً محصلین بدون اینگونه سیمینارهای علمی به خارج اعزام شوند، شاید سویه علمی ایشان با پوهنتون های خارجی مطابقت نداشته باشد و ترس این برده می شود که تحصیلات عالی خود را تکمیل نتوانند، و مشکل بزرگ دیگر این می باشد که این محصلین هرگاه از خارج به کشور بر می گردند، بجای اینکه ارزشهای دینی و ملی خود را در نظر بگیرند و بر زخمهای هموطنان مظلوم خود مرهم بگذارند، مشغول خدمت دشمن خارجی شده، سبب فاجعه دیگری می شوند. و این آن تجربه تلخیست که ما در زمان تهاجم شوروی به چشم خود مشاهده کردیم.

استادان انتخاب شده برای سیمینار، که دارای تجربه عالی در مسلک خود بودند، با موفقیت توانستند اهداف تعیین شده سیمینار را به دست بیاورند. در پایان، جلسه ای برای اعلان محصلین کامیاب و توزیع اسناد و جوائز برگزار شد.

بزرگان امارت اسلامی از اداره تجصیلات عالی و استادان سپاسگذاری نمودند که برای محصلین پیش از تحصیلات عالی، سیمینار تعلیمی و تربیوی را ترتیب دادند و نیز در مورد تعلیم و تربیه و مسئولیت های آینده نسل جوان صحبت نمودند. همچنان شماری از محصلین در جریان نشست، مقالات علمی خود را در زبان های پشتو، دری و انگلیسی در مورد وضعیت کنونی تعلیم و تربیه افغان ها به خوانش گرفتند.

در پایان جلسه، از سوی اداره تحصیلات عالی برای برندگان مقام اول، دوم و سوم سیمینار تعلیمی و تربیوی، جوائز و برای دیگر اشتراک کنندگان تحائف داده شد.

جلسه با کلمات دعائیه به پایان رسید.

Related posts