آوریل 06, 2020

در 4 ولسوالی بلخ، 24 عسکر وپولیس رژیم مزدور با مجاهدین پیوستند

در 4 ولسوالی بلخ، 24 عسکر وپولیس رژیم مزدور با مجاهدین پیوستند

بر اساس خبر، 24 عسکر ، پولیس واربکی  در 4 ولسوالی ولایت بلخ با مجاهدین امارت اسلامی پیوستند.

عساکر متذکره طی چند هفته گذشته وتلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی صفوف دشمن را ترک گفته و به مجاهدین پیوستند وشهرت مختصر آنان قرار ذیل میباشد:

۱: عبدالقادرولدجمعه مراد ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۲: احمدخان ولدملاعبدالشکور ولسوالی شولګره وظیفه اربکی

۳: محمدامین ولدکریم بردی ولسوالی کلدار وظیفه پولیس

۴: عبدالرزاق ولدعبدالستار ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۵: عبداظاهرولدعبدالصمدولسوالی کلداروظیفه پولیس

۶: روزمرادولدعبدالرحمان ولسوالی کلدار وظیفه پولیس

۷: نعمت الله ولدنیازگل ولسوالی خاص بلخ وظیفه پولیس

۸ :اقمرادولدعبدالجبارولسوالی کلداروظیفه پولیس

۹: مهرالله ولدخال محمد ولسوالی زارع وظیفه پولیس

۱۰: محمدصالح ولدعبدالستارولسوالی کلداروظیفه پولی

۱۱ : ناصرولدغائب ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۱۲: عبدالله ولدقلی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۱۳: روزمحمدولدالله نظر ولسواای کلداروظیفه عسکر

۱۴: محمدکریم ولدنظرولسوالی کلداروظیفه پولیس

۱۵ : روزتردی ولدخال نظر ولسوالی کلدار وظیفه پولیس

۱۶: محمداسماعیل ولدکمال ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۱۷: موسی ولدعورض قلی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۱۸: محمداسلم ولدمحمدمرادولسوالی کلداروظیفه پولیس

۱۹: نظرمحمدولدمحمداکبرولسوالی زارع وظیفه اربکی

۲۰: زین الله ولدمحمدعالم ولسوالی زارع وظیفه پولیس

۲۱: محمدشکورولدباباخان ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۲۲: عبدالجبارولدسعیدولسوالی کلداروظیفه پولیس

۲۳: عبدالجلیل ولدعبدالغفورولسوالی کلداروظیفه عسکر

۲۴: عبدالغنی ولدعبدالقادرولسوالی کلداروظیفه پولیس

خبرمیگوید که همه انان تعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده کابل بر نمی گردند ومجاهدین نیز ازآنان به گرمی استقبال کردند وآنان را به زندگی عادی سوق دادند.

Related posts