فوریه 23, 2020

هلمند: یک عسکردشمن در گرشک کشته شد

براساس خبر، یک گزمه پیاده عساکردشمن درسرک عمومی هرات ـ قندهار واقع منطقه پمپ حاجی عبدالعزیز  ولسوالی گرشک ولایت هلمند مورد حمله قرارگرفت.

حمله ساعت 11 چاشت دیروز صورت گرفت ودقیقا یک عسکر هدف قرارگرفت وجابجا کشته شد.

Related posts