آوریل 09, 2020

با مدارس دینی و دارالحفاظ ها در ولایت بلخ کمک های کتب و قرآن کریم صورت گرفت

با مدارس دینی و دارالحفاظ ها در ولایت بلخ کمک های کتب و قرآن کریم صورت گرفت

کمیسیون معارف امارت اسلامی در ولسوالی های کشندی و زاری ولایت بلخ با مدارس دینی و درالحفاظ کمک های کتب و قرآن کریم نمود.

روند توزیع در طی نشستی که مسئولین محلی و علماء کرام این ولایت در آن اشتراک داشتند صورت گرفت و علماء کرام در مورد فراگیری علوم دینی بیانیه هایی ایراد نموده و اصرار کردند که افغانستان یک کشور اسلامی است و مردم آن مسلمان، پس مدارس و نظام اسلامی حق بارز این ملت است.

مهتممین مدارس دینی نیز به نوبه خود از کمیسیون معارف تشکری و قدردانی کرده و احساس وعاطفه مسئولین کمیسیون را قابل ستایش و قدر دانستند و از مردم نیز خواستند که آنها نیز با مدارس مناطق خود کمک و همکاری کنند.

Related posts