فوریه 17, 2020

بلخ: دشمن وحشی درچمتال دروازه های منازل ومسجد را تخریب وخسارات زیادی بمردم وارد کردند

بر اساس خبر، عساکر وحشی دشمن  در مربوطات ولسوالی چمتال ولایت بلخ بالای منازل مردم عامه چاپه زدند.

این وحشت عصر دیروز صورت گرفت که دراثران دروازه های مسجد ومنازل مردم عامه را شکستند، نسخه های قرآن کریم را پاره کردند وهر سو پراگنده انداختند، یک موتر شخصی را بمباران کردند و اموال یک دوکان را چپاول کردند ومردم منطقه را زیاد اذیت وآزار دادند.

Related posts