مارس 29, 2020

26 دلو سالروز پر افتخار در تاریخ کشور عزیز ما

26 دلو سالروز پر افتخار در تاریخ کشور عزیز ما

منصور تالقانی

26 دلو سال 1367 روز نهایت پر افتخار در کشور عزیز ما است که این روز در تاریخ انقلاب جهادی کشور روز خروج وشکست بی شرمانۀ قشون سرخ شوروی ثبت گردیده است پس گفته می توانیم که :

  • 26 دلو سال 1367 روز پرافتخار از قهرمانان راستین و خداپرست افغان بوده است.
  • 26 دلو سال 1367 روز موافقت و کامگاری مظلوم برعلیه ظالم ومدافع برعلیه متجاوز بوده است.
  • 26 دلو سال 1367 روز تحکیم پیروزی ایمان در برابر قوت های باطل وحذف شوروی سابق از نقشه جهان.
  • 26 دلو سال 1367 روز رشادت وپایمردی فرزندان اصیل، دلیر وخداپرست افغان.
  • 26 دلو سال 1367 روز آزادی کشور های اشغال شده توسط مجاهدین قهرمان افغان.
  • 26 دلو سال 1367 روز فرار وشکست فاحش وبی شرمانه قشون سرخ شوروی سابق از کشور وآخرین گام در براه اندازی بلاک پلید کمونیزم.
  • 26 دلو سال 1367 روز نابودی ایده های کمونستی وسپردن آن به زباله دانی کثافات برای همیش.

پس این روز یکی از روزهای پرافتخار در تاریخ کشور مجاهد پرور ما بوده وهست.

ماجری ازین قرار بود که کمونستان داخلی چون باضربات کوبنده سپاه الله متعال یعنی دلیران و فرزندان متدین افغان ها مقابل شدند وتاب مقاومت را دیگر در نخستین مرحلۀ کودتای هفتم ثور سال 1357 از دست داده وبطور بیشرمانه خواهان کمک از کشور شوروی وقت یعنی کریملین سینان گردیدند تا اگر بتوانند به عمر ننگین قدرت سیاسی خویش ادامه دهند.

وشوروی سابق نیز می خواست خود را به آبهای گرم از طریق افغانستان وصل نماید واین خطه را در حلقوم کثیف خود فرو ببرد روی همین دلیل بالای کشور عزیز ما لشکر کشی نموده بدون در نظر داشت معیارهای تعین شده ای بین المللی که خود را حامی آن می داند به مانند حیوانات درنده از طریق زمین وهوا بالای حریم مقدس افغانها یورش بردند با در نظرداشت اینکه دیگر هیچ نیروی تاب مقابله با ایشان را ندارد.

اما کور خوانده بودند واین فکر واندیشه ای باطل وضد انسانی آنها غلط ثابت گردید که نمی توان در برابر فرزندان خداپرست و با ایمان، باساز وبرگ مدرن مادی نظامی مقاومت نمود.

فرجام کار در سال 1358 ششم جدی کشور عزیز مارا بی رحمانه اشغال نمودند در نتیجه در مقابل واکنش تند ومقاومت شدید راد مردان شیر صفت این سر زمین قرار گرفتند و بعد از تقدیم بیش از یک ونیم میلیون شهید و هزاران معلول ومعیوب و صد ها هزار یتیم وبیوه زنان این امپراطور وقت را مجبور ساختند که فرار را بر قرار ترجیح داده ازین خطۀ شیران ودلاوران با سر افگندگی تمام بیرون شوند چنانچه هنگام خروج تا آخرین مرحله تانک ها وتوپ های آنان مورد مرمی های کفر شکن مجاهدین پاکباز بدرقه گردید و از برکت همین جهاد بر حق افغانان با ایمان بود که شوروی سابق پارچه، پارچه گردید وکشور های که تحت سلطه ظالمانه آنها در مدت بیش از 60 سال قرار داشت دوباره صاحب آزادی خویش گردیدند.

پس می باید این روز در تمامی کشور های جهان که حامی و پشتیبانی عقیده پلید کمونستی بود و ازبرکت سرسپردگان راه آزادی افغان صاحب آزادی شدند وازین درندگان بی عاطفه نجات حاصل نمودند بخصوص در میهن عزیز ما افغانستان تجلیل به عمل آید واین قهرمانی، جانبازی وفداکاری افغان های شهید پرور و آزادی خواه را به نعره های کفر شکن تعبیر وباختم های قرآن کریم به روح شهداء گلگون کفن ومحافل بخاطر یاد بود از فداکاری شهداء ومجاهدین حماسه آفرین افغانستان تجلیل نمایند وکشور های که درحلقوم کمونیزم جهان خوار وقت فرو رفته بودند باید بمقام والای شهداء ومجاهدین با ایمان افغان ارج گذاشته ونسل به نسل از قهرمانی ها ورشادت بی دریغ آنها انتقال داده شده واین افتخار تاریخی را به باد فراموشی نگیرند وجانبازی وپایمردی افغان هارا ثبت تاریخ کشور های خویش نمایند.

خلاصه ای کلام این روز یکی از روز های پرافتخار در تاریخ کشور مجاهد پرور ما بوده وهمه ملت مسلمان افغان وآنان که معتقد به آزاد زیستن و افغان اصیل هستند نفرین وانزجار خود را به عاملین این فاجعۀ انسانی ومعامله گران بی فرهنگ و نا افغانان جبون وبی خاصیت ومتجاوزین شکستخورده بفرستند وباید بدانند که پوز هر متجاوز،  زور گو را با سلاح ایمان به خدای واحد لاشریک به خاک سیاه مالیده افتخارات زیادی را برای خویش ونسل های آینده ثبت تاریخ نموده اند.

زنده باد مجاهدین راستین افغان، شاد باد روان شهداء گلگون کفن کشور عزیز ما.

مرگ بر اجیران داخلی این پرورش رفته گان وباداران خارجی این سازش کاران ومعامله گران افغان.

Related posts