آوریل 04, 2020

 ملت افغان میان خود وحدت ناگسستنی دارد

 ملت افغان میان خود وحدت ناگسستنی دارد

تبصره هفته

چند روز پیش جو بایدن کاندید حزب دموکرات برای انتخابات جاری ریاست جمهوری آمریکا  در اظهارات غیرمسئولانه خود وحدت ملی ملت افغان را زیر سئوال برده و گفته بود که افغانستان یک ملت متحد ندارد. اظهارات نامبرده عکس العمل های زیادی میان ملت افغان در پی داشت و این سخنانش را بی خبری نامبرده از وضعیت واقعی افغانستان دانستند.

گفته های جوبایدن بی مورد و بی اساس است، زیرا افغانستان در سطح منطقه و جهان کشوری است که به لحاظ دینی ، کلتوری و تاریخی متحدین ترین کشور است. در حقیقت یکی از عواملی که افغانستان را ازمون ها، تجاوزات و امتحانات بسیاری به سلامت بدر کرده  و بحیث یک کشور وجود خود را از دست نداده است، آن اتحاد و اخوت ناگسستنی میان مردم ساکن این خاک و سرزمین است.

تاریخ شاهد است که در قرون اخیر در نتیجه بحران های بزرگ سیاسی، جنگ های جهانی و دسیسه ها، جغرافیاهای بسیاری تغییر کرد و ملت ها را تقسیم نمود. مگر افغانستان بحیث یک کشور،  ساختار خود را نگه داشت که این دلیل نقد وحدت میان این ملت است.

باید بگوئیم که اتحاد میان ملت افغان از دین مشترک، کلتور مشترک، تاریخ مشترک و ارزش های مشترک سرچشمه می گیرد. خارجی ها بارها تلاش نموده اند که تخم نفرت و نفاق میان ملت متحد افغان بزر کند (بکارد) و برای همین منظور یکبار در سالهای نود در میان رهبران تنظیم ها جنگ های اقتدار و هوس های شخصی را بحیث جنگ های قومی تشهیر و تبلیغ کردند و پس از آن در این دوره های چند ساله نیز برای شیوع و گسترش دشمنی های قومی رسانه های گوناگون و احزاب نفاق افکن را ایجاد کردند تا نفاق قومی پخش کنند.

اما ملت افغان به نصرت الله متعال تمام دسیسه های دشمنان را خنثی کرد، با حفظ اتحاد و اخوت خود امید های مبلغین نفاق افکن قومی مثل جوبایدن را نامراد نمودند. تا جائیکه سیاست کنندگان تحت نام قوم و قومیت که اشغالگران آنها را اکمال می کردند در مقابل ملت ناکام و روسیاه شدند و هیچکس از آنها حمایت نکرد. یکی از مثال های بارز آن جواب قاطع ملت علیه دسیسه های نفاق افکن خارجی ها انتخابات گذشته بود که اشغالگران می خواستند با بدرگه کردن این انتخابات و شعارهای قوم پرستانه، آتش نفاق را روشن کنند، اما ملت با اتفاق کامل با این انتخابات برای نام، مقاطعه نموده و نفاق افکنان را نامراد کردند.

امارت اسلامی افغانستان به این نظر است که ملت مؤمن افغانستان در میان خود وحدت و اتحاد ناگسستنی و مثالی دارد. آنهائیکه دربارۀ ملت افغان اظهارات نادرست می کنند یا در مورد کشور و ملت ما معلومات درست و واقعی ندارند و یا هم جهاد متحدانۀ ملت ما داغ عمیقی بر قلب هایشان بجا گذاشته است، از این روز اینگونه اظهارات نادرست می کنند.

Related posts