آوریل 04, 2020

اختیار غلام به دست بادار است

اختیار غلام به دست بادار است

سخن روز :

پیش از تهاجم امریکا و متحدان آن بر افغانستان، نظام خالص ومقتدر اسلامی در کشور حاکم بود. اما با آغاز اشغال، نظامی متشکل از مفسدین و چهره های رانده شده بر افغان ها تحمیل شد، که زمام همه امور آن به دست بیگانگان بود و هنوز هم است.

در حالی که مقابل اصلی مبارزه مسلحانه امارت اسلامی اشغالگران خارجی به ویژه امریکایی ها هستند، که در راس اشغالگران قرار دارند، اما اداره کابل از ابتدا خود را جهت اصلی جنگ می داند و چنان نشان می دهد گویا اختیار تمام تصامیم را دارد، اما در هجده سال گذشته روشن شده است که زمام این رژیم بی اختیار به دست کی ها است ؟ از تقرر رئیس رژیم و وزیران تا همه کارها به تائید امریکا نیاز دارد.

با در نظرداشت این بی اختیاری اداره کابل، امارت اسلامی همواره اصرار ورزیده است که مذاکرات با این اداره در مورد آینده کشور، جز ضیاع وقت چیزی دیگری نیست و گفتگو با امریکا به حیث جهت اصلی، یگانه راه حل است.

بی اختیاری رژیم کابل در جریان مذاکرات امارت اسلامی و امریکا واضح تر شد، رژیم مزدور از آغاز مذاکرات هر از گاهی چیزی گفته، اما پس از تهدید امریکا از سخن خود منصرف شده و موقف بادار خود را انتخاب کرده است.

به گونه مثال : رئیس اداره کابل اصرار داشت که رهایی یکتن زندانی امارت اسلامی محترم انس حقانی خط سرخ ماست و درین مورد تصمیم هر اختیار به دست ماست، اما دیده شد که امریکا به شعارهای ایشان اعتنای نورزید و ب مبنای خود منافع خود و طبق مقتضای حال گام مناسب برداشت. اداره کابل مجبور به عقب نشینی از خط سرخ خود شد و جرات مخالفت را نداشت. حتی اگر کدام مقام بلندرتبه رژیم مخالفت کرده باشد، ممکن مانند مشاور شورای نام نهاد امنیت ملی از دیدار با مقامات امریکایی محروم ساخته شده باشد.

چنانکه معمول است که اختیار غلام به دست بادار می باشد، زمام و اختیار تمام تصامیم اداره کابل نیز به دست امریکا است. همچنان افغان ها این رژیم بی اختیار، فاسد و تحمیل شده را نماینده خود نمی داند و بر خلاف آن عملا مشغول مبارزه هستند، لهذا نباید به خط های سرخ و زرد آن ها چندان توجه نمود. اگر خداوند متعال خواسته بود، بجای این رژیم بی اختیار، به زودی نظام مستقل و افغان شمول اسلامی بر کشور حاکم می شود. و ما ذالک علی الله بعزیز.

Related posts