آوریل 05, 2020

لحظات تاریخی و مسئولیت عامه

لحظات تاریخی و مسئولیت عامه

تبصره هفته:

ملت مؤمن و کشور پر افتخار ما یکبار دیگر در تسلسل تاریخ زرین خود از لحظات سرنوشت ساز می گذرد. نمایندگان امارت اسلامی به نمایندگی از ملت افغان با مقامات بلند رتبۀ ایالات متحده آمریکا نشت هایی دایر کردند تا قرارداد خروج نیروهای خارجی از افغانستان را امضاء کنند که از یک و نیم سال بدینسو در موردش مذاکرات جریان دارد.

اینگونه حوادث در تاریخ یک ملت بسیار کم اتفاق می افتد، پس باید همۀ هموطنان ما اهمیت و ویژگی این لحظات را درک کرده و همانگونه که مناسب آن است، برخورد کنند.

ملت مؤمن ما محرومیت ها، مشقات و امتحانات بسیاری را تجربه کرده است. در راستای آزمان های بزرگ یکی هم اشغال دو دهۀ اخیر کشور ماست. این مرحمت  و نصرت خاص الله متعال بود که در سخت ترین شرایط، به ملت افغان ثبات، صبر و استقامت نصیب کرد. تا بالاخره آن مبارزه یی را به سرمنزل مقصود رساند که هیچکس تصور آن را نمی کرد.

حال که همه هموطنان ما که در این ایستگاه پرافتخار و سرنوشت ساز تاریخ قرار دارند، باید اولتر از همه شکرانۀ الله متعال را بجا آورند. میان خود روابط اخوت، اتفاق، محبت و صمیمیت را محکمتر کنند. بجای افکار نفاق انگیز و فتنه های معاصر، دست های خود را به حبل المتین محکم کرده و بسوی یک آیندۀ روشن، با سعادت و صلح آمیز با تدبر و با فراست قام بردارند.

پس از خروج نیروهای خارجی، همۀ مسئولیت قضیۀ افغانستان به حیث یک ملت متوجۀ ما افغانها می شود. در این مرحلۀ حساس باید از تجارب تاریخ درس گرفته شود. ارمان مشترک ملت افغان که نظام اسلامی است باید تحقق یابد و هموطنان باید به هیچکس اجازه ندهند که این فرصت تاریخی را قربانی هوس های شخص کنند.

هموطنان و جهانیان دیدند که امارت اسلامی افغانستان در مبارزه برای حصول آزادی و استقلال کشور و در روند مذاکرات برای خاتمه اشغال مسئولیت خود را به بهترین شکل انجام داد. که بالاخره اینست ارمان یک افغانستان مستقل و اسلامی به سرمنزل مقصود نزدیک است. امارت اسلامی متعهد است که در آینده نیز برای به ثمر رساندن آرزوهای پاک ملت مؤمن خود اقدامات موفق و سرنوشت ساز در این راه انجام دهد.

Related posts