آوریل 06, 2020

در شماری از ولسوالی های ولایت بلخ 90 عسکر پولیس و اربکی با مجاهدین یکجا شدند

در شماری از ولسوالی های ولایت بلخ 90 عسکر پولیس و اربکی با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، 90 عسکر ، پولیس واربکی  در شمار از ولسوالی های ولایت بلخ با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

افراد متذکره دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته ودیروز با مجاهدین پیوستند که شهرت مختصر آنان قرار ذیل میباشد:

۱: چاري ولد مخی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۲: جوره ولد خدایبردی ولسوالی کلدار وظیفه عسکر

۳: محمدتردی ولد محمدنظر ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۴: ولي نظرولد خدایقل ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۵: نورالله ولدخدایبردی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۶: جمعه تردی ولدغفورولسوالی کلداروظیفه عسکر

۷: خدایقل ولد محمدطاهرولسوالی کلداروظیفه پولیس

۸: عبدالغفارولدعبدالکریم ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۹: عبدالخالق ولد اقمرادولسوالی کلداروظیفه پولیس

۱۰: محمدموسی ولدالله بردی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۱۱: جمعه مراد ولدعبدالجبارولسوالی کلداروظیفه پولیس

۱۲: غلام سخی ولد دولت ولسوالی کلداروظیفه د جاسوسي شبکې کارمند

۱۳: الله مراد ولدعمرقل ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۱۴: خدایبرولد الله بردی ولسوالی کلدار وظیفه پولیس

۱۵: سیدقل ولدخدایقل ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۱۶: محمدتردی ولدخداینظر ولسوالی کلدار وظیفه عسکر

۱۷: عبدالغفارولدعبدالنظرولسوالی کلداروظیفه پولیس

۱۸: رحمت الله ولدمحمدظاهرولسوالی کلداروظیفه عسکر

۱۹: عبدالاحدولد دولت ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۲۰: عبدالرازق ولدعبدالجبارولسوالی کلداروظیفه پولیس

۲۱: جمعه ګلدی ولدرحیم ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۲۲: خدایبردی ولدعبدالجبارولسوالی کلداروظیفه پولیس

۲۳: عبدالخالق ولدعبدالجبارولسوالی کلداروظیفه پولیس

۲۴: محمدقربان ولدمحمدابراهیم ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۲۵: خدایبرن ولدقلچ ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۲۶: محمدطاهرولدخدایبردی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۲۷: محمدمرادولدعبدالغنی ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۲۸: محمد داؤد ولدمحمدمرادولسوالی کلداروظیفه پولیس

۲۹: خدایبردی ولدبیرم ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۳۰: غفورولدعبدالنظرولسوالی کلداروظیفه عسکر

۳۱: عبدالکریم ولددولت ولسوالی کلداروظیفه اربکی

۳۲: عبدالحلیم ولددولت ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۳۳: محمدیعقوب ولدالله قلی ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۳۴: محمدیعقوب ولدعبدالغفورولسوالی کلداروظیفه عسکر

۳۵: حفیظ الله ولدکریم ولسوالی کلداروظیفه ضابط

۳۶: رحمان بیردی ولدخدایبردی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۳۷: محمدجمعه ولدالله برن ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۳۸: محمدنظرولدمحمدقلی ولیوالی کلداروظیفه پولیس

۳۹: محمدجمعه ولدمخی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۴۰: محمدرسول ولدعوض ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۴۱: چاری ولدخلمرادولسوالی کلداروظیفه پولیس

۴۲: محمدجمعه ولدرحیم ولسوالی کلدار د جاسوسي شبکې کارمند

۴۳: محمدعمرولدمحمدقلی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۴۴: محمدمرادولدعبدالستارولسوالی کلداروظیفه پولیس

۴۵: شکرالله ولدالله نظرولسوالی کلداروظیفه پولیس

۴۶: صدرالدین ولدحسی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۴۷: عزیزالله ولدرحمت الله ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۴۸: عبدالقیوم ولدپنجی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۴۹: معراج الدین ولدعجب ولسوالی خاص بلخ وظیفه پولیس

۵۰: حبیب الله ولدچاری ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۵۱ : عبدالرازق ولددوران ولسوالیکلداروظیفه عسکر

۵۲: نورالله ولدچاری ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۵۳: جمعه ګلدی ولدمحمدقلی ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۵۴: عبدالرازق ولد دوران ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۵۵: مزمل ولدسیدعمرولسوالی خاص بلخ وظیفه پولیس

۵۶: سمیع الله ولدصابرولسوالی خاص بلخ وظیفه پولیس

۵۷: محب الله ولدنقیب الله ولسوالی خاص بلخ وظیفه پولیس

۵۸: احسان الله ولدمحمدداؤد ولسوالی خاص بلخ وظیفه پولیس

۵۹: محمدامین ولدجمعه خان ولسوالی خاص بلخ وظیفه پولیس

۶۰: امان الله ولدالله بردی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۶۱: محمدداؤد ولدحسن ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۶۲: یونس ولدزیادولسوالی کلداروظیفه عسکر

۶۳: عبدالرحمن ولدیوسف ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۶۴: حبیب الله ولدالله یارولسوالی کلداروظیفه عسکر

۶۵: رحمت الله ولند نورالدین ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۶۶ : صبغت الله ولدافغان ولسوالی کلداروظیفه اربکی

۶۷: محمدامین ولدمحمدشریف ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۶۸: حکمت الله ولدخدایبردی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۶۹: عبدالسلام ولدخدایبردی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۷۰: اسدالله ولدشریف ولسوالی چمتال وظیفه اربکی

۷۱: آق مرادولدجان قل ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۷۲: یعقوب ولدتردی ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۷۳: عبدالعزیزولدمخی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۷۴: محمداعظم ولدغلام ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۷۵: زیادالله ولدچاری ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۷۶: محمدخان ولدتاش محمدولسوالی زارع وظیفه اربکی

۷۷: نوراغاولدمحمدظفرولسوالی شولګره وظیفه عسکر

۷۸: محمدنسیم ولدخداینظرولسوالی کلداروظیفه پولیس

۷۹: روزګلدی ولدخانمرادولسوالی کلداروظیفه عسکر

۸۰: خداینظر ولدعبدالکریم ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۸۱: شمس الدین ولدمخی ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۸۲ : دولت ولدخان مرادولسوالی کلداروظیفه عسکر

۸۳: حبیب الله ولدمحمدامین ولسوالی کلداروظیفه پولیس

۸۴: خان محمدولدعوض ولسوالی کلداروظیفه عسکر

۸۵: عصمت الله ولدمحمدامین ولسوالۍ کلداروظیفه عسکر

۸۶: رکندین ولدثمرالدین ولسوالی زارع وظیفه عسکر

۸۷: محمیرولدمحمدعلی ولسوالی زارع وظیفه عسکر

۸۸: عبدالقادرولدخدایقل ولسوالی زارع وظیفه عسکر

۸۹: نورالدین ولدغلام حضرت ولسوالی زارع وظیفه عسکر

۹۰: خالقدادولدنعمت الله ولسوالی چهاربولک وظیفه پولیس

همه آنان با اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هر به اداره مزدور ودست نشانده باز نمی کردند.

مجاهدین نیز از آنان به گرمی استقبال کردند وبه به زندکی عادی شان سوق داده شدند.

Related posts